วันศุกร์, 13 พฤษภาคม 2559 00:00

KM-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1

KM591-1 1

          เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ดำเนิน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1 สำหรับครั้งแรกนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. กฤษณันท์ มะลิทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร มาบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง "การทวนสอบ"

KM591-1 2

       ที่มาของการทวนสอบ คือ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้ให้ความสำคัญกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาและผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ จึงได้กำหนดให้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของหลักสูตร เพื่อประโยชน์ต่อการกำกับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการรับรองคุณวุฒิเพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนในการเข้ารับราชการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาต่อหรือทำงานในต่างประเทศและเป็นข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้โดยสะดวก ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันฯ ได้เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ซึ่งตามเงื่อนไขดังกล่าวหลักสูตรจะต้องทำการประเมินคุณภาพภายในและมีผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรโดยมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน 2 ปี โดยหนึ่งในข้อบ่งชี้ดังกล่าวคือ ต้องมีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำ หนดใน มคอ.3 และ 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

          การทวนสอบ หมายถึง การดำเนินการหาหลักฐานด้วยวิธีการใด ๆ เช่น การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ ฯลฯ เพื่อยืนยัน พิสูจน์ว่า สิ่งที่กำ หนดขึ้นนั้นได้มีการดำเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งซึ่งจะต้องดำเนินการที่ให้ความมั่นใจได้ว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นที่เข้าใจตรงกัน ทั้งสถาบันฯ และมีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสำเร็จนั้น คือ ต้องมีการทวนสอบ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกอาจต้องการตรวจสอบด้วยว่า ได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเชื่อถือได้

arrow2L3ภาพกิจกรรม

arrow2L3เอกสารการทวนสอบ


ข่าวเกี่ยวข้อง:

arrow2L3KM-โครงการจัดการความรู้ (KM) ปี 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [รายละเอียด] [28 เม.ย. 59]

Read 2245 times

Latest from

Scroll to top