วันพุธ, 25 พฤษภาคม 2559 00:00

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Bancha-senate

          รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมแหล่งน้ำ วสท. ได้รับเกียรติบัตร จาก คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558

Read 5098 times
Scroll to top