วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2559 00:00

โครงการ กิจกรรม 5 ส. สำนักงานเลขานุการ

5S 1

          สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด "โครงการกิจกรรม 5 ส. สำนักงานเลขานุการ" ขึ้นระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2559 คุณวัฒนา พึ่งชัย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ผู้ทำให้เกิดโครงการนี้ กล่าวว่า "ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สำนักงานเลขานุการมีความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่หลายเรื่อง จึงตั้งโครงการนี้มาเพื่อให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจในการจัดสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อให้สถานที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ทั้งการจัดสำนักงาน เอกสาร ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอก  เพื่อให้คำแนะนำและเทคนิคใหม่ ๆ ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจต่อการมารับบริการของสำนักงานเลขานุการ ตลอดจนเสริมสร้างบุคลากรให้เกิดความตระหนักในการที่จะปรับปรุงและพัฒนางานให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรใหม่ ตลอดจนเป็นการทบทวนความรู้ให้กับบุคลากรเดิมให้เข้าใจถึงแนวคิดและการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. ที่ถูกต้อง เกิดแรงบันดาลใจในการทำกิจกรรม 5 ส. และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง และเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในการผลักดันองค์กร ให้มีการดำเนินกิจกรรม 5 ส. อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง และบรรลุผลสำเร็จ โดยผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการฯ คือ ขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรในด้านต่าง ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ สถานที่ปฏิบัติงานโล่งขึ้น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าทำงาน และสะอาดตามากขึ้น บุคลากรมีสุขภาพที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น โดยใช้หลัก "หยิบง่าย หายรู้ ดูงามตา" บุคลากรมีความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาองค์กรให้บรรลุผลสำเร็จ และที่สำคัญคือสร้างความประทับใจให้กับผู้มาติดต่อ"

5S 2

         การดำเนินโครงการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ คณะอนุกรรมการดำเนินโครงการฯ และคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลฯ มีการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการฯ มีการบันทึกภาพก่อนและหลังดำเนินโครงการฯ กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการฯ มีกิจกรรม Big Cleaning Day มีการประเมินผลให้คะแนนกับหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ได้สมบูรณ์มากที่สุด โดยคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลฯ โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

          รางวัลที่ 1 Diamond Award ได้รับเงินรางวัล 1,000.- บาท
          รางวัลที่ 2 Golden Award ได้รับเงินรางวัล 800.- บาท
          รางวัลที่ 3 รางวัลแห่งความตั้งใจ ได้รับเงินรางวัล 500.- บาท

5S 3

          โดยเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ได้มีกิจกรรม Big Cleaning Day ของสำนักงานเลขานุการ เพื่อเป็นการทำความสะอาดครั้งใหญ่ ดังความหมายของ 5 ส. คือ

          สะสาง Seiri (เซริ) (ทำให้เป็นระเบียบ) คือ การแยกระหว่างของที่จำเป็นต้องใช้กับของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ขจัดของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทิ้งไป

          สะดวก Seiton (เซตง) = สะดวก (วางของในที่ที่ควรอยู่) คือ การจัดวางของที่จำเป็นต้องใช้ให้เป็นระเบียบสามารถหยิบใช้งานได้ทันที

          สะอาด Seiso (เซโซ) = สะอาด (ทำความสะอาด) คือการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ

          สุขลักษณะ Seiketsu (เซเคทซึ) = สุขลักษณะ (รักษาความสะอาด) คือ การรักษาและปฏิบัติ 3ส ได้แก่ สะสาง สะดวก และสะอาดให้ดีตลอดไป

          สร้างนิสัย Shitsuke (ซึทซึเคะ) = สร้างนิสัย (ฝึกให้เป็นนิสัย) คือ การรักษาและปฏิบัติ 4ส หรือสิ่งที่ กำหนดไว้แล้วอย่างถูกต้องจนติดเป็นนิสัย

และในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลฯ เข้าตรวจให้คะแนน โดยจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลเร็ว ๆ นี้

arrow2L3ภาพกิจกรรม


Home Page: โครงการกิจกรรม 5 ส. สำนักงานเลขานุการ
Read 10685 times

Latest from

Scroll to top