วันศุกร์, 24 มิถุนายน 2559 00:00

KM-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรระดับหน่วยงานย่อย ครั้งที่ 1

KM592-1

          คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ดำเนิน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรระดับหน่วยงานย่อย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 9 สำหรับโครงการนี้เป็นหนึ่งในสองของโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งครั้งแรกของโครงการฯ ระดับหน่วยงานย่อยวันนี้ เป็นการทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการความรู้สายสนับสนุน โดยมีตัวแทนของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรม

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 1848 times

Latest from

Scroll to top