วันพุธ, 06 กรกฎาคม 2559 00:00

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 1/2559

M-Stff1-59

          เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ดำเนินการจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการของคณะฯ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 9

        การประชุมเริ่มด้วย รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประธานการประชุม กล่าวแนะนำบุคลากรใหม่ บรรยายภาพรวมของคณะฯ ในด้านต่าง ๆ  และตามด้วยวาระสำคัญ คือ ชี้แจงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะฯ (พ.ศ. 2560-2563) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แผนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสายสนับสนุนฯ การพัฒนาทักษะที่จำเป็นกับการทำงาน สวัสดิการของบุคลากร การประเมิน การปรับเงินเดือน และสุดท้ายเป็นการตอบข้อซักถาม

arrow2L3ภาพกิจกรรม


Read 1855 times

Latest from

Scroll to top