วันศุกร์, 11 พฤศจิกายน 2559 00:00

วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 37 ปี

37KUKPS 1

          รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ของคณะฯ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 37 รูป และพิธีวางพวงมาลาหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 37 ปี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

37KUKPS 2

ต่อจากนั้นได้ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "ศาสตร์ของแผ่นดิน" ณ ห้องคอนแวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย โดยในส่วนของคณะฯ มีภาควิชาวิศวกรรมชลประทานและศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย

37KUKPS 3

และสุดท้ายร่วมในพิธีมอบโล่ผู้ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ พิธีมอบโล่ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากร และนิสิตดีเด่น ประจำปี 2559 ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ซึ่งในวันสถาปนาฯ ปีนี้ มีศิษย์เก่า ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิตของคณะฯ ได้รับรางวัล ดังนี้

1. ศิษย์เก่าดีเด่น
    1.1ด้านการสร้างชื่อเสียงและความสำเร็จในอาชีพ
          ดร.ทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน
          ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน

2. ผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสนที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย
    รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

3. บุคลากรสายวิชาการดีเด่น
    3.1 ด้านการเรียนการสอน
          อาจารย์ ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
    3.2 ด้านวิจัย/สร้างสรรค์
          รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
    3.3 ด้านบริการวิชาการ
          อาจารย์ ดร. ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

4.นิสิตดีเด่น
    4.1 ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
          จากรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขัน Asia Steel Bridge Compettition 2016; ASIA BRICOM 2016 [รายละเอียด]
             นางสาวสิรภัทร อวยพร
             นายถาปนัฐ อินทร์ขำ
             นายอำนาจ ไชรวงศ์
             นายภาณุพงศ์ รองปาน
             นางสาวนฤมล แป้นเขียว

         จากรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน [รายละเอียด]
             นายสนาม ศัทธานุ
             นางสาวรัชมาศ ชัยวิชยานันท์
             นายวุฒธิการณ์ เขาสูง
             นางสาวจิดาภา สัจจะรัตนกุล (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์)

         จากรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ Thailand Robot Fighting [รายละเอียด]
             นางสาวกมลชนก อดิสร
             นายณัฐวุฒิ พรมทัน
             นายวีรภัทร สุอาชารัตน์
             นายอานนท์ ภูหนองโอง
             นายจีรายุทธ พลดอน
             นางสาวชุลีพร โชคประดิษฐ์สุข
             นายณัฐพงศ์ ตุงเกษม
             นายนนอนันทร์ จงทอง
             นายวรกันต์ สัมฤทธิ์เดชขจร
             นายอัครพนธ์ แสวงกิจ

         จากรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วันนักประดิษฐ์ 2559 [รายละเอียด]
             นายศุภกร มีแก้ว
             นางสาวนัทปรียา อยู่พงษ์พิทักษ์
             นายชนุต เกษมฤทธิ์

arrow2L3ภาพกิจกรรม; [Album1]  [Album2]  [Album3] clickhere

arrow2L3บุคลากรดีเด่น clickhere

Read 2042 times

Latest from

Scroll to top