วันพุธ, 02 สิงหาคม 2560 00:00

นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ และได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.

SN

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ
          ศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร นิสิตเก่าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รุ่น E29 และ
          ศ.ดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์ นิสิตเก่าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รุ่น E36  AE11
ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2560 ซึ่งปัจจุบันทั้งสองท่านดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

และทั้งสองท่านยังได้รับรางวัล นิสิตเก่าดีเด่น ภาคนักวิชาการ ประจำปี 2560 ของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 อีกด้วย

Suwattana

Nuchnart

arrow2L3ภาพกิจกรรม


arrow2L3ประวัติ ศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร

arrow2L3ประวัติ ศ.ดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์

Read 2389 times

Latest from

Scroll to top