วันศุกร์, 10 พฤศจิกายน 2560 00:00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบ 38 ปี

KUKPS38 0

          เมื่อเช้าวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตของคณะฯ ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบ 38 ปี ในพิธีต่าง ๆ คือ พิธีบวงสรวงพระพิรุณ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 39 รูป พิธีวางพวงมาลาหม่อมหลวงชูชาติ กำภู พิธีเปิดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบ 38 ปี และพิธีเปิดนิทรรศการ 38 ปี วิทยาเขตกำแพงแสน สุดท้ายเป็นพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากรดีเด่น และนิสิตดีเด่น

KUKPS38 1

          สำหรับพิธีบวงสรวงพระพิรุณ ณ บริเวณสระพระพิรุณ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 05:39 น. ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก รศ.พันธุ์ ช. พหลโยธิน คณบดีคนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ให้เกียรตินำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตของคณะฯ ร่วมในพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้

KUKPS38 2

          พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 39 รูป ผู้บริหาร/อดีตผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เข้าร่วมในพิธีนี้ อทิเช่น รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดี รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน อดีตคณบดี รศ.พันธุ์ ช. พหลโยธิน คณบดีคนแรกของคณะฯ เป็นต้น

KUKPS38 3

          พิธีวางพวงมาลาหม่อมหลวงชูชาติ กำภู รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตของคณะฯ ร่วมวางพวงมาลาสักการะหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ผู้ให้กำเนิดวิทยาเขตกำแพงแสน

KUKPS38 4

          ในพิธีเปิดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบ 38 ปี และพิธีเปิดนิทรรศการ 38 ปี วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ในส่วนของคณะฯ ได้นำผลงานวิจัย 3 ผลงานไปจัดแสดง คือ นวัตกรรมเครื่องตรวจวัดทุเรียน เครื่องลดการแพร่กระจายของสัตว์พาหะอาคารที่พักและห้องประกอบอาหารด้วยไอเย็นอิ่มตัวของน้ำหมัก EM ไร้มลพิษ และเครื่องดึงดูดอนุภาคควันไฟป่า จากอากาศสู่พื้นดินด้วยวงแหวนไอน้ำอิ่มตัวเสริมประจุไฟฟ้า

KUKPS38 5

KUKPS38 6

สำหรับพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากรดีเด่น และนิสิตดีเด่น
ศิษย์เก่า อาจารย์ บุคลากรและนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับโล่และเกียรติบัตร ดังนี้


ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผู้บริหารภาครัฐ

นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ศิษย์เก่าคณะฯ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน รุ่น E36)

บุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านการเรียนการสอน (กลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป)
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย กิจวัทวรเวทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา

บุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์ (กลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

บุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านการมีส่วนร่วมในกิจการนิสิต (กลุ่มอายุต่ำกว่า 40 ปี)
อาจารย์ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา

บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการดีเด่น ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย (กลุ่มปฏิบัติงานบริหารและธุรการ)
นางสาวลักษณา ทรัพย์เย็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการดีเด่น ประเภทพนักงานเงินรายได้ และพนักงานราชการ (กลุ่มปฏิบัติงานบริหารและธุรการ)
นางสาวอรุณี สุขศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการคณะฯ

บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการดีเด่น ประเภทพนักงานเงินรายได้ และพนักงานราชการ (กลุ่มบริการพื้นฐาน)
นายสมประสงค์ ชัยศิริพงษ์ ช่างเทคนิค สำนักงานเลขานุการคณะฯ

บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการดีเด่น ประเภทพนักงานเงินรายได้ และพนักงานราชการ (กลุ่มบริการพื้นฐาน)
นายมานิตย์ รุ่งสว่าง ช่างเทคนิค ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

นิสิตดีเด่น ด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ระดับนานาชาติ
(การแข่งขัน Asia Bridge Competition 2017; ASIA BRICOM 2017)
นายภานุพงศ์ รองปาน, นายเฉลิมศักดิ์ ศรีทัยแก้ว, นายวงศธร สว่างโชติ, นางสาวจันทร์รัตน์ แถวพันธ์, นายสิทธิพร เทพสอน, นายทวีทรัพย์ สุขมงคลกุล, นายกฤษภา จิตรใจเย็และายพิฆเนศ อัตถสุริยากุล

รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ระดับดีเด่น (กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
จากผลงานเรื่อง เครื่องลดการแพร่กระจายของสัตว์พาหะอาคารที่พักและห้องประกอบอาหารด้วยไอเย็นอิ่มตัวของน้ำหมัก EM ไร้มลพิษ
นายกฤษฏา ไกยรัตน์, นางสาวศิริวรรณ ศรีสมุทร, นายจิรายุทธ พลดอน, นายอัครพนธ์ แสวงกิจ, นายชัยพร เลิศมณีพงศ์, นายวัชรพล กิตติวิรยานนท์, นายพงษ์ศธร ปุราทะกา และ นายชาตรี ตวงมณีต่อวงศ์

รางวัลข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ระดับดี (กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
จากผลงานเรื่อง การผลิตไฟฟ้า จากพลังงานลมรอบทิศทาง โดยการบังคับการไหลลงต่ำ
นายนฤป เหลือบุญชู, นายธนาวุฒิ โชติศรีพันธุ์พร, นายธนพฤฒ ศิลปเจริญ, นายณัฐวิชช์ อัจจนะนนท์กุล และ นางสาวฑิตยา เผชิญมหาโยธิน

รางวัลข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ระดับชมเชย (กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
จากผลงานเรื่อง นวัตกรรมห้ามเลือดจากวัชพืชสาบเสือ
นางสาวนิชาภา ไชยสมุทร, นางสาวนิรนันท์ จอมเพชร, นางสาวสุจิตรา ร่มบุญ และ นางสาวศศินา หลวงศิลปะ

รางวัลข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ระดับชมเชย (กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ)
จากผลงานเรื่อง เครื่องปอกเปลือกกุ้ง
นางสาวกนกวรรณ พูลสุขโข, นางสาวชญานิษฐ์ สุขเกษม และ นางสาววิมล วรรณดี

arrow2L3ภาพกิจกรรม: [Album1]  [Album2]  [Album3]  [Album4] [Album5]
Read 3061 times

Latest from

Scroll to top