วันพฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2562 00:00

รองศาสตราจารย์มนตรี ค้ำชู - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมชลประทาน)

Montri art

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

          ในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จำนวน 1 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์มนตรี ค้ำชู

         ซึ่ง รองศาสตราจารย์มนตรี ค้ำชู ได้รับอนุมัติ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมชลประทาน) ท่านเป็นอาจารย์ผู้มุ่งมั่นนำความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและประสบการณ์มาอบรมสั่งสอนนิสิตอย่างสม่ำเสมอ ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัยองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมชลประทานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงไว้อย่างมากมาย ดังคำยกย่องสดุดี ดังนี้

Montri art2

คำยกย่องสดุดี
รองศาสตราจารย์มนตรี ค้ำชู
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมชลประทาน)

          รองศาสตราจารย์มนตรี ค้ำชู สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาช่างชลประทาน จากโรงเรียนช่างชลประทาน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อมาได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์มนตรี ค้ำชู ได้เริ่มชีวิตการทำงานในตำแหน่งนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน จากนั้นได้โอนมารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ ณ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปฏิบัติงานจนกระทั่งดำรงตำแหน่งรองศาตราจารย์ และเกษียณอายุราชการ ที่ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         ตลอดระยะเวลากว่า 35 ปีในชีวิตการทำงานด้านวิศวกรรมชลประทานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์มนตรี ค้ำชู ได้ทุ่มเทและมุ่งมั่นนำความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและประสบการณ์มาอบรมสั่งสอนนิสิตอย่างสม่ำเสมอ ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัยองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมชลประทานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงไว้อย่างมากมาย อาทิเช่น เป็นผู้เริ่มต้นพัฒนาหัวน้ำหยดและระบบน้ำหยดของประเทศ พัฒนากระป๋องน้ำหยดผสมปุ๋ยราคาประหยัดมีประสิทธิภาพสูง พัฒนาระบบการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินแบบต่างๆเป็นยุคแรกๆของประเทศไทย เป็นผู้ร่วมออกแบบพัฒนาสร้างหัวจ่ายน้ำแบบฉีดฝอยชลประทาน 1 พัฒนาเครื่องมือวัดระดับพื้นที่ดินที่มีราคาถูกใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพสูง พัฒนาถาดวัดการระเหยสำหรับใช้ในการประเมินค่าความต้องการน้ำของพืชที่ให้ค่าความละเอียดสูงและใช้งานง่าย การประดิษฐ์เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติเพื่อสุขภาพทั้งแบบชุดครอบครัวและแบบชุดชุมชนจนได้รับรางวัลชนะเลิศ Popular Vote จากสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สามารถผลิตจำหน่ายเผยแพร่ไปทั่วโลก เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาเครื่องเติมอากาศให้แก่ต้นพืชในสภาวะถูกน้ำท่วมจนสามารถช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างมาก เป็นผู้ศึกษาวิจัยพัฒนาเครื่องปรับเปลี่ยนโครงสร้างของน้ำให้มีความเป็นด่างและโมเลกุลเล็กด้วยพลังงานแม่เหล็กเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสิ่งมีชีวิต พัฒนาระบบปลูกพืชอนามัยแบบองค์รวมในแนวตั้ง และพัฒนาระบบปลูกพืชใช้น้ำน้อยแต่ให้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูงด้วยน้ำเติมฟองออกซิเจนขนาดจิ๋วและพลังงานแม่เหล็ก
         รองศาสตราจารย์มนตรี ค้ำชู เป็นผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงการพัฒนางานด้านวิศวกรรมชลประทานให้กับสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ จึงได้เข้าไปมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้ำให้กับสังคม ทั้งภาคราชการและเอกชน ได้แก่ การออกแบบระบบให้น้ำแบบประหยัดให้กับหลายๆ ภาคส่วนของราชการ การเป็นที่ปรึกษา ศึกษา ออกแบบระบบให้น้ำชลประทานให้กับภาคเอกชน จนส่งผลทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำชลประทานสำหรับกิจกรรมด้านการเกษตร การเป็นกรรมการและที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ มีส่วนช่วยกำหนดทิศทางและแนวนโยบาย รวมทั้งยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านการชลประทานของประเทศ อาทิเช่น เป็นอนุกรรมการร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กรรมการพิจารณาตรวจผลงานสิ่งประดิษฐ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษให้กับสถาบันการศึกษาชั้นนำหลายแห่ง เคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้ทำหน้าที่ประธานที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิโครงการพัฒนาชนบทสนองพระราชดำริในส่วนกลางและภาคเหนือตอนบน
          ด้วยความตั้งใจและทุ่มเทการทำงานวิชาการและปฏิบัติงานด้านการชลประทานมาอย่างต่อเนื่อง และยาวนานจนเกิดผลงานด้านวิชาการและนวัตกรรมด้านการชลประทานอย่างมากมาย ทำให้รองศาสตราจารย์มนตรี ค้ำชู ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลประกาศเกียรติคุณ อาทิเช่น รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านอุตสาหกรรม รางวัลเกียรติคุณสำหรับข้าราชการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          ด้วยความรู้ ความสามารถ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และการอุทิศตนจนประสบความสำเร็จในวิชาชีพ กอรปกับการเป็นผู้มีคุณธรรมเปี่ยมล้นจนเป็นที่ยอมรับของ รองศาสตราจารย์มนตรี ค้ำชู ตลอดจนคุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวงการวิศวกรรมชลประทานทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ในปี พ.ศ.2562 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน แก่ รองศาสตราจารย์มนตรี ค้ำชู เพื่อประกาศเกียรติคุณไว้ให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป

arrow2L3ประวัติ

arrow2L3ประกาศ

Read 2594 times

Latest from

Scroll to top