วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565 00:00

ประกาศ มก./มก.กพส./คณะ;- มาตรการ การเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า CORONAVIRUS (COVID-19)

ku650518 ban
ku650518 ban2
ไม่ต้องขออนุญาตเข้าพื้นที่แล้ว
 

kukps641116-7rz kukps641116-6rz


arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบของนิสิต และการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 37 [ฉบับภาษาไทย] [18 พ.ค. 65]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 36 [ฉบับภาษาไทย[ฉบับภาษาอังกฤษ] [17 ม.ค. 65]

arrow 89 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง มาตรการในการสอบ Onsite สำหรับนิสิตที่มีความเสี่ยงสูงและนิสิตติดโควิด 19  [รายละเอียด] [15 ม.ค. 65]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 35 [ฉบับภาษาไทย[ฉบับภาษาอังกฤษ] [14 ม.ค. 65]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 2565 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 34 [ฉบับภาษาไทย[ฉบับภาษาอังกฤษ] [3 ม.ค. 65]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 2565 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 33 [รายละเอียด] [3 ม.ค. 65]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเพิ่มเติมการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 32 [รายละเอียด] [26 พ.ย. 64]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [รายละเอียด] [16 พ.ย. 64]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 [รายละเอียด] [26 ต.ค. 64]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [รายละเอียด] [26 ต.ค. 64]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดสถานที่ทำการและการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 32 [รายละเอียด] [26 ต.ค. 64]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานที่ทำการ และการเตรียมการจัดการเรียนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 [รายละเอียด] [4 ต.ค. 64]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [รายละเอียด] [30 ก.ย. 64]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 21 [รายละเอียด] [31 ส.ค. 64]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนและการสอบแบบออนไลน์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 [รายละเอียด] [25 ส.ค. 64]

arrow 89 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง ขยายระยะเวลาในการมาปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 18 [รายละเอียด] [16 ส.ค. 64]

arrow 89 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง ขยายระยะเวลาในการมาปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 17 [รายละเอียด] [16 ส.ค. 64]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง ขอความร่วมมือนิสิตและบุคลากรที่พักอาศัยภายในวิทยาเขตกำแพงแสน งดเว้นการออกนอกเคหสถาน ในระหว่างเวลา 20:00 น. - 04:00 น. ของวันรุ่งขึ้น (ฉบับที่ 3) [รายละเอียด] [15 ส.ค. 64]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 20 [รายละเอียด] [15 ส.ค. 64]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง ขอความร่วมมือนิสิตและบุคลากรที่พักอาศัยภายในวิทยาเขตกำแพงแสน งดเว้นการออกนอกเคหสถาน ในระหว่างเวลา 20:00 น. - 04:00 น. ของวันรุ่งขึ้น (ฉบับที่ 2) [รายละเอียด] [30 ก.ค. 64]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 19 [รายละเอียด] [30 ก.ค. 64]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง ขอความร่วมมือนิสิตและบุคลากรที่พักอาศัยภายในวิทยาเขตกำแพงแสน งดเว้นการออกนอกเคหสถาน ในระหว่างเวลา 20:00 น. - 04:00 น. ของวันรุ่งขึ้น [รายละเอียด] [21 ก.ค. 64]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 18 [รายละเอียด] [19 ก.ค. 64]

arrow 89 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการมาปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 14 [รายละเอียด] [12 ก.ค. 64]

arrow 89 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการมาปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 13 [รายละเอียด] [12 ก.ค. 64]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 17 [รายละเอียด] [11 ก.ค. 64]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 30 [รายละเอียด] [10 ก.ค. 64]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 16 [รายละเอียด] [28 มิ.ย. 64]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเปิดภาคการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำปีการศึกษา 2564 [รายละเอียด] [14 มิ.ย. 64]

arrow 89 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การวัด/ประเมินผลการศึกษา และการดำเนินกิจกรรมนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 4 [รายละเอียด] [7 มิ.ย. 64]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 15 [รายละเอียด] [21 พ.ค. 64]

arrow 89 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง ขยายระยะเวลาแนวปฏิบัติในการมาปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 12 [รายละเอียด] [17 พ.ค. 64]

arrow 89 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง ขยายระยะเวลาแนวปฏิบัติในการมาปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 11 [รายละเอียด] [17 พ.ค. 64]

arrow 89 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง ขยายระยะเวลาแนวปฏิบัติในการมาปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 10 [รายละเอียด] [30 เม.ย. 64]

arrow 89 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง ขยายระยะเวลาแนวปฏิบัติในการมาปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 9 [รายละเอียด] [30 เม.ย. 64]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 14 [รายละเอียด] [30 เม.ย. 64]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 29 [รายละเอียด] [27 เม.ย. 64]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 [รายละเอียด] [23 เม.ย. 64]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติงานสหกิจศึกษากรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 [รายละเอียด] [19 เม.ย. 64]

arrow 89 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง แนวปฏิบัติในการมาปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 8 [รายละเอียด] [16 เม.ย. 64]

arrow 89 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง แนวปฏิบัติในการมาปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 7 [รายละเอียด] [16 เม.ย. 64]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือบุคลากร มก. อันเนื่องมาจากการระบาด COVID-19 [รายละเอียด] [16 เม.ย. 64]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง ปิดหน่วยพัฒนาเด็กเล็ก งานหารายได้และสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพย์สิน สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นการชั่วคราว [รายละเอียด] [15 เม.ย. 64]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 [รายละเอียด] [14 เม.ย. 64]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเรียนการสอน และการสอบ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 และภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 [รายละเอียด] [14 เม.ย. 64]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 28 [รายละเอียด] [14 เม.ย. 64]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 [รายละเอียด] [9 เม.ย. 64]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 27 [รายละเอียด] [8 เม.ย. 64]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้สถานที่เพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์แพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 26 [รายละเอียด] [30 มี.ค. 64]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการดำเนินกิจกรรมนิสิตและการเข้าพื้นที่หอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์แพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [รายละเอียด] [17 มี.ค. 64]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3 [รายละเอียด] [16 มี.ค. 64]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้สถานที่เพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 25 [รายละเอียด] [17 ก.พ. 64]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11 [รายละเอียด] [1 ก.พ. 64]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบวัดและการประเมินผลการศึกษาแบบผสมผสาน สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์ผ่อนปรนการใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 24 [รายละเอียด] [16 ม.ค. 64]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10 [รายละเอียด] [6 ม.ค. 64]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 23 [รายละเอียด] [2 ม.ค. 64]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9 [รายละเอียด] [30 ธ.ค. 63]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 22 [รายละเอียด] [25 ธ.ค. 63]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ฉบับที่ 21 [รายละเอียด] [25 ธ.ค. 63]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 [รายละเอียด] [24 ธ.ค. 63]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 [รายละเอียด] [23 ธ.ค. 63]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 [รายละเอียด] [23 ธ.ค. 63]

arrow 89 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินกิจกรรมของนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 3 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของนิสิตและบุคลากรของคณะ (ฉบับแก้ไข) [รายละเอียด] [20 ธ.ค. 63]

arrow 89 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินกิจกรรมของนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 2 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของนิสิตและบุคลากรของคณะ [รายละเอียด] [20 ธ.ค. 63] [ยกเลิก]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 20 [รายละเอียด] [20 ธ.ค. 63]

arrow 89 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินกิจกรรมของนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง) [รายละเอียด] [7 ธ.ค. 63]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการดำเนินกิจกรรมของนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 18 [รายละเอียด] [5 มิ.ย. 63]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานที่ทำงานตามปกติตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรค (COVID-19) ฉบับที่ 17 [รายละเอียด] [30 พ.ค. 63]

arrow 89 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง มาตรการว่าด้วยการฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [รายละเอียด] [25 พ.ค. 63]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนิสิต มหาวิทยาลัยเภษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 [รายละเอียด] [1 พ.ค. 63]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 [รายละเอียด] [30 เม.ย. 63]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 [รายละเอียด] [30 เม.ย. 63]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5 [รายละเอียด] [30 เม.ย. 63]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 16 [รายละเอียด] [30 เม.ย. 63]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 16 [รายละเอียด] [30 เม.ย. 63]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง แนวทางในการให้การช่วยเหลือนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [รายละเอียด] [15 เม.ย. 63]

arrow 89 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง ขยายระยะเวลาแนวปฏิบัติในการมาปฏิบัติงาน ของสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับที่ 6) [รายละเอียด] [9 เม.ย. 63]

arrow 89 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง ขยายระยะเวลาแนวปฏิบัติในการมาปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับที่ 5) [รายละเอียด] [9 เม.ย. 63]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [รายละเอียด] [31 มี.ค. 63]

arrow 89 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง แนวปฏิบัติในการมาปฏิบัติงาน ของสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับที่ 4) [รายละเอียด] [30 มี.ค. 63]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 [รายละเอียด] [30 มี.ค. 63]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [รายละเอียด] [30 มี.ค. 63]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (27/03/63) [รายละเอียด] [27 มี.ค. 63]

arrow 89 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง แนวปฏิบัติในการมาปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับที่ 3) [รายละเอียด] [26 มี.ค. 63]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3 [รายละเอียด] [24 มี.ค. 63]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 [รายละเอียด] [24 มี.ค. 63]

arrow 89 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง ข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) [รายละเอียด] [23 มี.ค. 63]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [รายละเอียด] [23 มี.ค. 63]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 12) [รายละเอียด] [22 มี.ค. 63]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11) [รายละเอียด] [21 มี.ค. 63]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบและการวัดผลรูปแบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับที่ 10) [รายละเอียด] [20 มี.ค. 63]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง หยุดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [รายละเอียด] [19 มี.ค. 63]

arrow 89 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง ข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [รายละเอียด] [18 มี.ค. 63]

arrow 89 ประกาศ มก. เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 9 [รายละเอียด] [17 มี.ค. 63]

arrow 89 ประกาศ มก. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการวัดผล เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 8 [รายละเอียด] [17 มี.ค. 63]

arrow 89 ประกาศ มก. เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 วันที่ 6 มีนาคม 2563 [รายละเอียด] [6 มี.ค. 63]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ในช่วงระหว่างดำเนินการรับสมัครและการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 5 [รายละเอียด] [3 มี.ค. 63]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับเข้าสอบของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2562  [รายละเอียด] [28 ก.พ. 63]

arrow 89 บันทึกข้อความ แนวปฏิบัติของนิสิตเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 (Coronavirus Diseases 2019 COVID-19) [รายละเอียด] [27 ก.พ. 63]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการในการดูแลสถานที่เพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19) [รายละเอียด] [26 ก.พ. 63]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คำแนะนำและการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เดินทางไปและกลับจากพื้นที่การระบาด [รายละเอียด] [23 ก.พ. 63]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการและการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม) [รายละเอียด] [21 ก.พ. 63]

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (NOVEL CORONAVIRUS 2019, 2019-NCOV)) [รายละเอียด] [31 ม.ค. 63]

arrow 89 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) [รายละเอียด] [27 ม.ค. 63]

COVID19 03-750

COVID19 01-750

Covid19-0


arrow2L3ประกาศ Covid-19 มก.บางเขน
arrow2L3ประกาศ Covid-19 มก.กพส.
arrow2L3ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด (ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)
Read 4596 times

Latest from

Scroll to top