วันพฤหัสบดี, 30 เมษายน 2563 00:00

5 นวัตกรรม KU สู้ภัยโควิด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Chouw-Inno

          5 นวัตกรรม KU สู้ภัยโควิด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผลงานโดย รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม และผู้วิจัยร่วม อจ.นพ.เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

          1) ต้นแบบห้องความดันลบสำหรับคนไข้แพร่เชื้อทางอากาศ [รายละเอียด]
          2) ชุดหมวกครอบศีรษะความดันแบบความดันบวก [รายละเอียด]
          3) รถเข็นพร้อมฝาครอบความดันลบ [รายละเอียด]
          4) ต้นแบบชุดครอบเตียงคนไข้พร้อมชุดดูดอากาศ (Hood ครอบเตียง) สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย [รายละเอียด]
          5) ต้นแบบเครื่องกรองเชื้อโรคในอากาศในห้องพัก (Mobile HEPA Filter) [รายละเอียด]

ติดต่อ:
รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์
E-mail:
โทร: 081-803-5716

KUCovid vdoM

 1) ต้นแบบห้องความดันลบสำหรับคนไข้แพร่เชื้อทางอากาศ

1BW-NegativePpressureRoom art

 
 2) ชุดหมวกครอบศีรษะความดันแบบความดันบวก

2BN-EngineerHat art

KUCovid vdo1
 
 3) รถเข็นพร้อมฝาครอบความดันลบ
3BN-Wheelchair-UpSize art
KUCovid vdo2
 
4) ต้นแบบชุดครอบเตียงคนไข้พร้อมชุดดูดอากาศ (Hood ครอบเตียง) สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
4BN-Hood art
 
 5) ต้นแบบเครื่องกรองเชื้อโรคในอากาศในห้องพัก (Mobile HEPA Filter)
5BN-Mobile-HEPA-Filter art
KUCovid 1
          และเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นำเสนอผลงานวิจัยทั้ง 5 ผลงาน ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
arrow2L3ภาพกิจกรรม
arrow2L3VDO
Read 1939 times
Scroll to top