วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2563 00:00

ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน

KUKPSExec 1

            รองศาสตราจารย์.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นำคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในโอกาสเข้าพบปะผู้บริหารส่วนงานต่างๆ ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้โครงการผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสนพบผู้บริหารส่วนงาน เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

KUKPSExec 2

KUKPSExec 3

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 584 times
Scroll to top