วันพุธ, 12 สิงหาคม 2563 00:00

รางวัลเหรียญเงิน - Thailand Research EXPO 2020

TEXPO63 1

          ทีมนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คว้ารางวัล "เหรียญเงิน" จากงานประกวดนำเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 "Thailand Research EXPO 2020" ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
          โดยผลงานที่ได้รับรางวัลมีชื่อว่า "นวัตกรรมการดูแลทำความสะอาดแผลอย่างอ่อนโยนด้วยละอองสารทำความสะอาดระดับโมเมนตั้มต่ำ (Clean wound innovation with low momentum)" โดยมี อ.วรพจน์ ศตเดชากุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม และมีนิสิตของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 เป็นสมาชิกในทีม ดังนี้
          1.นายวศิน บัวประชา 6020500195
          2.นายวีรภัทร จันทร์พะนอรักษ์ 6020503976
          3.นางสาวฌัชชา งามวงศ์สถิต 6020502457
          4.นายนิธิณัฐ แก่นสวาท 6020500543
          5.นายณราธร ทองมโนกูร 6020502473
          6.นายฐกฤต ภิญโญล้ำเลิศ 6020501728

TEXPO63 2

TEXPO63 3

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 826 times
Scroll to top