วันอังคาร, 25 สิงหาคม 2563 00:00

รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ และคณะ ได้รับอนุสิทธิบัตรเครื่องแยกกรดไขมันอิสระออกจากน้ำมันปาล์มดิบ

630402Chouw art

          รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายคเณศร์ คลอดเพ็ง ได้รับอนุสิทธิบัตร เครื่องแยกกรดไขมันอิสระออกจากน้ำมันปาล์มดิบ เลขที่อนุสิทธิบัตร 16107 ได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563

630402Chouw art2

          การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับเครื่องแยกกรดไขมันอิสระออกจากนํ้ามันปาล์มดิบด้วยเทคนิคการกลั่นร่วมกับการใช้ไอนํ้าร้อนยิ่งยวด (Superheat Steam) ภายใต้สภาวะสุญญากาศ โดยการผสมกันระหว่างนํ้ามันปาล์มดิบและไอนํ้าร้อนยิ่งยวด (Superheat steam) ก่อนป้อนเข้าไปในห่อกลั่นสุญญากาศ ที่สามารถแยกกรดไขมันอิสระออกจากนํ้ามันปาล์มดิบได้อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วยถังบรรจุน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งได้รับความร้อนจาก เตาแก๊ส (Gas stove) โดยมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature sensor) และมีเกจวัดความดัน (Pressure gauge ) และวาล์วฟ้องกันแรงดันในระบบ (Safety valve) ถังบรรจุนํ้ามันปาล์มดิบ เชื่อมต่อกับหอกลั่น ผ่านชุดท่อผลิตไอน้ำร้อนยิ่งยวด (Superheat Steam) มีขดลวดความร้อนทำหน้าที่ความร้อนแก่ไอนํ้าและมีเกจวัดความดัน (Pressure gauge ) และวาล์วป้องกันแรงดันในระบบ (Safety valve) สำหรับควบคุมปริมาณการไหลของไอนํ้าเข้าสู่ขุดท่อผลิตไอนํ้าร้อนยิ่งยวด (Superheat steam) ที่ผนังโดยรอบของห่อกลั่นสุญญากาศหุ้มด้วยฉนวน โดยมีปั๊มสุญญากาศ (Vacuum pump) เพื่อดูดอากาศออกให้ความดันภายในถังเป็นสุญญากาศ และมีเกจวัดความดัน (Pressure gauge ) และวาล์วป้องกันแรงดันในระบบ (Safety valve) สำหรับควบคุมความดันภายในห่อกลั่น สุญญากาศ โดยที่บริเวณด้านล่างห่อกลั่นสุญญากาศ มีถังเก็บนํ้ามันปาล์ม

630402Chouw pt

arrow2L3รายละเอียดเพิ่มเติม


arrow2L3สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ทั้งหมดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
Read 806 times
Scroll to top