วันพุธ, 09 มิถุนายน 2564 00:00

ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาระดับชาติ

Kravee

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กระวี ตรีอำนรรค ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ปริญญาโท รุ่น 12/ปริญญาเอก รุ่น 6 ปัจจุบันเป็นอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ได้รับ รางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564

 

 

Read 450 times
Scroll to top