วันพฤหัสบดี, 19 สิงหาคม 2564 00:00

ระบบบันทึกผลงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KUKRInput

บุคลากร มก. สามารถบันทึกผลงานของตนเอง เพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ในคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้ที่ลิงก์ https://kukr.lib.ku.ac.th/kukrinput

ร่วมกันบันทึกผลงาน เพื่อเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ได้รับการอ้างอิง และให้ประชาชนและผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย

Read 389 times
Scroll to top