วันอังคาร, 07 กันยายน 2564 00:00

รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ และคณะ ได้รับอนุสิทธิบัตร "เครื่องสกัดแคโรทีนอยด์จากน้ำมันปาล์มดิบกึ่งอุตสาหกรรม"

15938ChouwPoster art

          รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ (AE14/E39/KU43) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้ร่วมวิจัย ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ท่าน คือ รศ.ดร.พัชรินทร์ ระวียัน  ผศ.ดร.รัตนา ม่วงรัตน์ (FE1/E49/KU53) อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.ทวีชัย นิมาแสง  ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เนียมสอน (AE23/E48/KU52) และ อ.สยุมพร รัตนพันธ์ (FE2/E50/KU54) อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับอนุสิทธิบัตร "เครื่องสกัดแคโรทีนอยด์จากน้ำมันปาล์มดิบกึ่งอุตสาหกรรม" เลขที่อนุสิทธิบัตร 15938 ได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

          เครื่องต้นแบบสกัดแคโรทีนอยด์จากนํ้ามันปาล์มดิบระดับกึ่งอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ขุดอุปกรณ์ 7 ชุดคือ ชุดอุปกรณ์กำจัดยางเหนียวจากนํ้ามันปาล์มดิบ ชุดอุปกรณ์ที่ใช้โนการลดอุณหภูมิตัวทำละลาย ชุดอุปกรณ์ผสมตัวทำละลายกับนํ้ามันปาล์ม ชุดอุปกรณ์แยกผลึกไขมัน ชุดอุปกรณ์ระเหยตัวทำละลาย ชุดอุปกรณ์ควบแน่นตัวทำละลาย และชุดอุปกรณ์รวบรวมตัวทำละลาย เพื่อคิดค้นเครื่องสกัดแคโรทีนอยด์จากนํ้ามันปาล์มดิบระดับกึ่งอุตสาหกรรม ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการผลิตเซิงอุตสาหกรรมได้ เพื่อใช้ทดแทนการนำเข้าแคโรทีนอยด์จากต่างประเทศที่มีราคาสูง มีการทำงานที่ปลอดภัย ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศเป็นหลัก ไม่สร้างมลพิษต่อสภาพแวดล้อม สามารถนำไปเป็นต้นแบบในการสร้างเครื่องที่มีกำลังการผลิตตามต้องการต่อไปได้ ซึ่งแคโรทีนอยด์ที่สกัดได้มีคุณภาพดี มีปริมาณตัวทำละลายและโลหะหนักปนเปื้อนไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย
          ชุดอุปกรณ์กำจัดยางเหนียวจากนํ้ามันปาล์มดิบ สามารถให้และควบคุมความร้อนนํ้ามันปาล์มดิบได้ โดยกรองแยกยางเหนียวและสิ่งสกปรกออกผสมกับชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการลดอุณหภูมิตัวทำละลาย เพื่อปรับอุณหภูมิให้ได้ตามกำหนด ซึ่งตัวถังชั้นนอกจะทำหน้าที่ลดอุณหภูมิ สำหรับนำไปใช้หล่อเย็นในอุปกรณ์ควบแน่นอย่างต่อเนื่อง แล้วนำเข้าชุดอุปกรณ์ผสมตัวทำละลายกับนํ้ามันปาล์ม เพื่อเกิดการผสมที่ดีและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสกัด ก่อนนำเข้าชุดอุปกรณ์แยกผลึกไขมัน โดยใช้วิธีการกรองระบบสุญญากาศ แล้วนำเข้าชุดอุปกรณ์ระเหยตัวทำละลายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์แคโรทีนอยด์ที่ปราศจากตัวทำละลาย โดยการระเหยจะใช้อุณหภูมิและความดันตํ่า ก่อนนำเข้าชุดอุปกรณ์ควบแน่นตัวทำละลาย เพื่อให้สามารถดักไอของตัวทำละลายและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในรูปของตัวทำละลายที่เป็นของเหลว และนำเข้าชุดอุปกรณ์รวบรวมตัวทำละลาย เพื่อนำตัวละลายหมุนเวียนกลับไปใช้อีก

15938Chouw Cer

arrow2L3รายละเอียดเพิ่มเติม


arrow2L3สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ทั้งหมดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
Read 595 times
Scroll to top