วันพุธ, 08 กันยายน 2564 00:00

ผศ.ดร.พิมพ์พรรณ ปรืองาม และคณะ ได้รับสิทธิบัตร "กรรมวิธีการอบแห้งข้าวเปลือกนึ่งแบบเร็วยวดยิ่งโดยเทคนิคกระแสชนใช้อากาศร้อนเป็นตัวกลาง"

73443PimpanPatent rzart

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ ปรืองาม (ป.โทAE15) รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตรฝ่ายประชาสัมพันธ์ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้ร่วมวิจัย ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 ท่าน คือ รศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และ ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และอาจารย์จากคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกำแพงแสน 1 ท่าน คือ ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ได้รับสิทธิบัตร "กรรมวิธีการอบแห้งข้าวเปลือกนึ่งแบบเร็วยวดยิ่งโดยเทคนิคกระแสชนใช้อากาศร้อนเป็นตัวกลาง" เลขที่สิทธิบัตร 73443 ได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562

          กรรมวิธีการอบแห้งข้าวเปลือกนึ่งแบบเร็วยวดยิ่งโดยเทคนิคกระแสชนใช้อากาศร้อนเป็นตัวกลาง ตามการประดิษฐ์นี้ มีลักษณะการทำงานดังนี้ ชุดป้อนดึงข้าวเปลือกเข้าสู่ท่อส่งวัสดุ อากาศภายในท่อส่งวัสดุจะมี ความเร็วและอุณหภูมิสูง อันเนื่องมาจากเครื่องเป่าลมแรงดันสูงซึ่งมีท่อแยกสองทางเป่าอากาศให้ไหลผ่าน เครื่องทำความร้อนและทิศทางตรงกันข้าม อากาศร้อนกระแสหนึ่งจะไหลเข้าสู่ห้องอบแห้งโดยตรง และอีก กระแสหนึ่งจะพาข้าวเปลือกให้เคลื่อนที่เข้าสู่ห้องอบแห้ง บริเวณการชนภายในห้องอบแห้งซึ่งเกิดจากการ ปะทะกันของอากาศร้อนจะมีแรงเฉือนและความปั่นป่วนของกระแสการไหลที่มีค่าสูง ส่งผลให้เกิดอัตรา การถ่ายเทมวล ความร้อน และโมเมนตัมสูง ลักษณะการอบแห้งมี 2 แบบ คือ (1) การอบแห้งร่วมกับการเก็บ ในที่อับอากาศ โดยทำการอบแห้งข้าวเปลือกนึ่งจำนวน 7 รอบ แต่ละรอบจะมีการพักเมล็ดข้าวในภาชนะปิด หรือเรียกว่าการเก็บในที่อับอากาศ (2) การอบแห้งแบบต่อเนื่องโดยไม่มีการพักในที่อับอากาศ จำนวน 7 รอบ กรรมวิธีการอบแห้งข้าวเปลือกนึ่งแบบเร็วยวดยิ่งโดยเทคนิคกระแสชนใช้อากาศร้อนตามการ ประดิษฐ์นี้ มีลักษณะการทำงานดังนี้ ชุดป้อนดึงข้าวเปลือกเข้าสู่ท่อส่งวัสดุ อากาศภายในท่อส่งวัสดุจะมี ความเร็วและอุณหภูมิสูง อันเนื่องมาจากเครื่องเป่าลมแรงดันสูงซึ่งมีท่อแยกสองทางเป่าอากาศให้ไหลผ่าน เครื่องทำความร้อนและทิศทางตรงกันข้าม อากาศร้อนกระแสหนึ่งไหลเข้าสู่ห้องอบแห้งโดยตรง และอีก กระแสหนึ่งจะพาข้าวเปลือกให้เคลื่อนที่เข้าสู่ห้องอบแห้ง บริเวณการชนภายในห้องอบแห้งซึ่งเกิดจากการ ปะทะกันของอากาศร้อนจะมีแรงเฉื่อนและความปั่นป่วนของกระแสการไหลที่มีค่าสูง ส่งผลให้เกิดอัตรา การถ่ายเทมวล ความร้อน และโมเมนตัมสูง ลักษณะการอบแห้งมี 2 แบบ คือ (1) การอบแห้งร่วมกันการเก็บ ในที่อับอากาศ โดยทำการอบแห้งข้าวเปลือกนึ่งจำนวน 7 รอง แต่ละรอบจะมีการพักเมล็ดข้าวในภาชนะปิด หรือเรียกว่าการเก็บในที่อับอากาศ (2) การอบแห้งแบบต่อเนื่องโดยไม่มีการพักในที่อับอากาศ จำนวน 7 รอบ

73443Pimpan cerart


arrow2L3สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ทั้งหมดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
Read 661 times
Scroll to top