วันพฤหัสบดี, 09 กันยายน 2564 00:00

รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ ได้รับอนุสิทธิบัตร "ระบบและวิธีการสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพยางก้อนถ้วยด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีชนิดแสงอินฟราเรดย่านใกล้ (Near Infrared Spectroscopy)"

17670RonnaritPatent rzart

          รองศาสตราจารย์ ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ (FE1/E49/KU53) อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร และหัวหน้าห้องปฏิบัติการ NIR คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับอนุสิทธิบัตร "กระบบและวิธีการสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพยางก้อนถ้วยด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีชนิดแสงอินฟราเรดย่านใกล้ (Near Infrared Spectroscopy)" เลขที่อนุสิทธิบัตร 17670 ได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

          การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับระบบและวิธีการสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพยางก้อนถ้วยด้วย เทคนิคสเปกโตรสโคปีชนิดแสงอินฟราเรดย่านใกล้ ระบบประกอบด้วยหัววัดซึ่งจะถูกวางไว้ใกล้กับ ยางก้อนถ้วยตัวอย่าง หัววัดประกอบด้วยแหล่งกำเนิดแสง และสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ชนิดแสง อินฟราเรดย่านใกล้ ซึ่งหมายรวมถึงประเภทกระจายตัว ( (เช่น เกรตติ้งโมโนโครเมอร์) ไม่ว่าเป็น ประเภทอินเทอร์เฟียโรเมทริกซ์ หรือประเภทไม่ใช้ความร้อนซึ่งกำเนิดแสงเฉพาะคงามยาวคลื่น (เช่น ไดโอดเปล่งแสง ไดโอดเลเซอร์ และเลเซอร์) การภาพถ่ายหลายช่วงคลื่นของแสงอินฟราเรดย่านใกล้ ซึ่งมีหน้าที่แยกแสงที่สะท้อนและทะลุผ่านตัวอย่างให้กลายเป็นแสงที่มีความยาวคลื่นไม่ต่อเนื่อง สำหรับฐานข้อมูลจะมีสมการเทียบมาตรฐาน ที่ถูกสร้างจากความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืน ปริมาณของคุณภาพของยางก้อนถ้วย สำหรับอุปกรณ์ควบคุม และประมวลผลข้อมูล อาจเป็นได้ทั้ง คอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ หรืออุปกรณ์อย่างอื่นที่ทำงานลักษณะเดียวกัน อุปกรณ์ ควบคุม และประมวลผลข้อมูลจะใช้สำหรับคบคุมระบบและวิเคราะห์คุณภาพยางก้อนถ้วยโดย อาศัยสมการเทียบมาตรฐาน การประดิษฐ์นี้จะประกอบด้วยวิธีการสำรับการวัดแบบออนไลน์และ ออฟไลน์ ของการวิเคราะห์คุณภาพยางก้อนถ้วยด้วยสเปกโตรสโคปีชนิดแสงอินฟราเรดย่านใกล้ และระบบเครือข่ายตามที่กล่าวมาข้างต้น ระบบและวิธีการของการประดิษฐ์นี้เหมาะสมโดยเฉพาะ กับการวัดคุณภาพที่สนใจของยางก้อนถ้วย

17670Ronnarit Cerart

arrow2L3รายละเอียดเพิ่มเติม

arrow2L3สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ทั้งหมดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
Read 503 times
Scroll to top