วันพุธ, 23 กุมภาพันธ์ 2565 00:00

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การออกแบบหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA"

AUNQA1 1
          วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. หน่วยยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร งานพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การออกแบบหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA" แบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย  รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน กล่าวเปิดกิจกรรม และ รศ.ดร.เบญญา กสานติกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมว่า 'ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนหลักสูตรที่มีความพร้อมและศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้รับรองมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2564 นั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนจึงมีหน้าที่ในการสนับสนุนกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ และผลักดันให้หลักสูตรเข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการออกแบบหลักสูตรโดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำกรอบแนวคิดและสาระการออกแบบหลักสูตรโดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ไปพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ' โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้องของแต่ละภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จำนวนรวม 50 คน
AUNQA1 2
arrow2L3ภาพกิจกรรม
 
facebook  ig  youtube  line  tiktok

AUNQA ban
AUNQA data
Read 339 times
Scroll to top