วันพุธ, 08 มิถุนายน 2565 00:00

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ครั้งที่ 2)

AUNQA2 0

          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 - 16.00 น. หน่วยยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ครั้งที่ 2) ขึ้น ณ ห้อง 9401 อาคาร 9 ได้รับเกียรติเปิดกิจกรรมโดย รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.ดร.เบญญา กสานติกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร และวิทยากรบรรยายโดย รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คือ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถนำกรอบแนวคิดและสาระการออกแบบหลักสูตรโดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะสนับสนุนหลักสูตรที่มีความพร้อมและศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้รับรองมาตรฐานสากล โดยกิจกรรมวันนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 60 คน

AUNQA2 1

AUNQA2 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter
 
 KMaunQA ban2
Read 237 times
Scroll to top