วันพุธ, 20 กรกฎาคม 2565 00:00

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน (Lunch Talk)

LunchTalk7 0

          ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประกอบด้วยคณบดี รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าศูนย์ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน (Lunch Talk) ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงประเด็นต่าง ๆ 7 ประเด็น ในมื้อเที่ยง รายละเอียดดังนี้
          บรรยากาศกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน (Lunch Talk) #7 ของผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง บทบาทด้านวิจัย โดยมีประเด็นต่าง ๆ คือ
          1) การกำหนดนโยบายและทิศทางจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
          2) กำหนดแนวทางในการทำวิจัย
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 9 / 19 ก.ค. 65

LunchTalk6 0

       บรรยากาศกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน (Lunch Talk) #6 ของผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง บทบาทด้านบริการวิชาการสู่สังคม โดยมีประเด็นต่าง ๆ คือ
          1) การจัดทำแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
          2) การประชุม สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 9 / 12 ก.ค. 65
 

LunchTalk5

          บรรยากาศกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน (Lunch Talk) #5 ของผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง บทบาทด้านบริหารทั่วไป โดยมีประเด็นต่าง ๆ คือ
          1) การกำหนดนโยบายและแผนงานของภาควิชา
          2) การวางระบบข้อมูลและสารสนเทศในการบริหารจัดการ
          3) การควบคุมงบประมาณ และการบริหารจัดการ
          4) การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 9 / 28 มิ.ย. 65
 

LunchTalk4

          บรรยากาศกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน (Lunch Talk) #4 ของผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง บทบาทด้านนิสิตและการเรียนการสอน โดยมีประเด็นต่าง ๆ คือ
          1) ด้านนิสิต ประกอบด้วย การกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีในการรับนิสิตการให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่นิสิต และการดูแลความประพฤติของนิสิต

          2) ด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วย การวางแผนการสอน วิธีการสอน การเขียนตำรา การปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่สอนให้ ทันสมัย และการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเทคนิคการสอนใหม่ ๆ

ณ IGEAR Cafe' and Innovation / 21 มิ.ย. 65
 

LunchTalk3 1

          บรรยากาศกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน (Lunch Talk) #3 ของผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง บทบาทด้านบริหารงานบุคคล โดยมีประเด็นต่าง ๆ คือ
          1) การประเมินและวางแผนอัตรากาลังอาจารย์ของภาควิชา
          2) การแสวงหาอาจารย์
          3) การกาหนดขอบข่ายอานาจหน้าที่ในแต่ละตาแหน่ง
          4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
          5) การวางแผนพัฒนาอาจารย์
ณ IGEAR Cafe' and Innovation / 7 มิ.ย. 65

 

LunchTalk2 0

          เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประกอบด้วยคณบดี รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ หัวหน้าภาควิชาฯ และหัวหน้าศูนย์ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน (Lunch Talk) #2 เรื่อง บทบาทด้านวิชาการ ณ อาคารแสดงนวัตกรรม และผลงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (IGEAR Cafe' and Innovation)

LunchTalk2 1

arrow2L3ภาพกิจกรรม [LT#2] [LT#3] [LT#4] [LT#5[LT#6[LT#7]

 

 

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter
Read 583 times
Scroll to top