วันเสาร์, 11 มีนาคม 2566 00:00

วิศวอุตสาหการอาสาทำดี #10

IEarsa10 0

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม "วิศวอุตสาหการอาสาทำดี" #10 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรการปลูกป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านสาธารณะประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมค่านิยมที่ดีด้านการเสียสละ และการทำงานเป็นทีมได้

IEarsa10 1

arrow2L3ภาพกิจกรรม

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter

Read 49 times

Latest from

Scroll to top