วันอาทิตย์, 12 มีนาคม 2566 00:00

วิศวกรรมอุตสาหการจัดกิจกรรม "จากพี่สู่น้อง...ถ่ายทอดประสงการณ์การทำงานฯ

IE4 0

วันที่ 12 มีนาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประกอบด้วยกิจกรรม "จากพี่สู่น้อง...ถ่ายทอดประสงการณ์การทำงาน เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์" ให้แก่นิสิตภาควิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 2-4 ณ ห้อง LH4-104 ศูนย์เรียนรวม 4 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ซึ่งล้วนแต่เป็นศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการทั้งสิ้นมาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน ประสบการณ์การทำงานในด้านต่างๆ การเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าทำงาน และตอบข้อสงสัยจากนิสิต เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจต่อการประกอบวิชาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษาต่อไป ประกอบด้วย

1. คุณสุทธิดา เอี่นมสำอางค์ (IE03) บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2. คุณณิชชญานันท์ รุจิโรจน์พรกุล (IE03) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
3. คุณณัฐาวุฒิ เกตุคลองเขิน (IE03) บริษัท Mitsubishi Electric Automation (Thailand)
4. คุณวรรณนิลา ชนะใจวัฒนา (IE03) บริษัท SCG Packaging Public Company Limited Automation (Thailand)
5. คุณภูริต วัฒนทองศรี (IE03) บริษัท SCG Packaging Public Company Limited

IE4 1

IE4 3

arrow2L3ภาพกิจกรรม

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter

Read 33 times

Latest from

Scroll to top