วันพฤหัสบดี, 13 พฤศจิกายน 2557 00:00

บุคลากรดีเด่นของคณะฯ ระดับวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2557

35KUKPS 0
  

           ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 35 ปี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรดีเด่น ซึ่งในปีนี้มีบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นในด้านต่าง ๆ ดังนี้

บุคลากรดีเด่นของคณะฯ ระดับวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2557

 

35KUKPS Wichai-mii 35KUKPS Bancha-mini 35KUKPS Chouw-mini

บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ประเภทอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป

ด้านการเรียนการสอน: รศ.ดร.วิชัย  กิจวัทวรเวทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ด้านการบริการวิชาการ: รศ.ดร.บัญชา  ขวัญยืน  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

ด้านการวิจัยและนวัตกรรม:  ผศ.ดร.เชาว์  อินทร์ประสิทธิ์  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

 

35KUKPS Preda-mini 35KUKPS Ngaingam-mini 35KUKPS Tahndonn-mini

บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ประเภทอายุต่ำกว่า 40 ปี

ด้านการเรียนการสอน:  อ.ดร.ปรีดา  ปรากฏมาก  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ด้านการวิจัยและนวัตกรรม:  อ.ง่ายงาม  ประจวบวัน  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

ด้านการมีส่วนร่วมในกิจการนิสิต:  อ.ธัญดร  ออกวะลา  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

 

35KUKPS Narong-mini 35KUKPS Somkaew-mini

บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนวิชาการ กลุ่ม 1 ข้าราชการ

กลุ่มปฏิบัติงานบริการวิชาการ:  นายณรงค์  อุ่นคง  ช่างเทคนิคชำนาญการ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

กลุ่มปฏิบัติงานบริหารและธุรการ:  นางส้มแก้ว  อยู่สำราญ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเลขานุการ

 

35KUKPS Thongchai-mini 35KUKPS Prasit-mini 35KUKPS Sutin-mini

บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนวิชาการ กลุ่ม 2 ลูกจ้างประจำ

กลุ่มปฏิบัติการพื้นฐาน:  นายธงชัย  แสงจันทร์  พนักงานผลิตทดลอง สังกัดสำนักงานเลขานุการ

กลุ่มงานสนับสนุน:  นายประสิทธิ์  รุ่งโรจน์  พนักงานผลิตทดลอง สังกัดสำนักงานเลขานุการ

กลุ่มงานช่าง:  นายสุทิน  พรมชาติ  ช่างเทคนิค สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

35KUKPS Sukchai-mini 

บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนวิชาการ กลุ่ม 3 พนักงานมหาวิทยาลัย

กลุ่มปฏิบัติงานบริหารและเลขานุการ:  นายสุขชัย  ยั่งยืน  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ

 

35KUKPS Luksana-mini 

บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนวิชาการ กลุ่ม 4 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้/พนักงานราชการ

กลุ่มปฏิบัติงานบริหารและธุรการ:  น.ส.ลักษณา  ทรัพย์เย็น  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

 

arrow2L3 ภาพทั้งหมด clickhere

Read 3768 times
Scroll to top