วันพุธ, 20 พฤษภาคม 2558 00:00

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ

NRC-W 014

          เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมเป็นวิทยากร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปฏิรูปข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารจัดการน้ำและการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน" ซึ่งจัดโดย คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ฝึกอบรมกลาง ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปานครหลวง กรุงเทพมหานคร

NRC-W 017

          คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ที่ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนานำโดย รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วสท.  พร้อมด้วย อ.นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม อ.ง่ายงาม ประจวบวัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  อ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์  และ ผศ.ดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

          นายปราโมทย์ ไม้กลัด ประธานกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวเปิดสัมมนาและกล่าวถึงการปฏิรูปกับกลไกการจัดการน้ำระดับประเทศและระดับจังหวัดว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศทั้งระบบ เนื่องจากระบบการบริหารจัดการในปัจจุบันขับเคลื่อนแบบเบ็ดเสร็จ คิดเองทำเองทุกอย่างโดยขาดการประสานงานที่เป็นเอกภาพ จึงไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ โดยกรอบการทำงานของคณะอนุกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย วิเคราะห์ปัญหา จัดลำดับความสำคัญประเด็นปฏิรูป ดำเนินการตามลำดับความสำคัญ รับฟังความคิดเห็นประชาชน และสรุปผลเพื่อนำเสนอ สปช.

          การสัมมนามีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมเจ้าท่า กรมอุทกศาสตร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ผู้แทนจากองค์กรอิสระและภาคประชาชน ผู้แทนจากกลุ่มลุ่มน้ำต่าง ๆ (ลุ่มน้ำบางประกง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ่มน้ำสะแกกรัง ลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำเพชรบุรี ) และสื่อมวลชนทุกแขนง  สุดท้ายเป็นการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปผลการสัมมนาเพื่อนำเสนอ สปช. ต่อไป

NRC-W 045

 arrow2L3 ภาพกิจกรรม clickhere

Read 1919 times
Scroll to top