วันพฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2558 00:00

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน ร่วมเสวนาในเวทีบริหารจัดการน้ำของ สนช.

NLA-W 008

          เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดเวทีเสวนาบริหารจัดการน้ำ เพื่อระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ นักวิจัย และหน่วยงานต่าง ๆ ก่อนนำ ร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ เข้าสู่การพิจารณาของ สนช.

NLA-W 004

          คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา สภานิติบัญญัติแห่งชาติและนักวิชาการด้านน้ำเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.น้ำ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบภายในปีนี้เพื่อให้เกิดการปฏิรูปหน่วยงานด้านน้ำก่อนที่จะเดินหน้าจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการน้ำของประเทศ

          ในงานเสวนา เรื่อง "ทรัพยากรน้ำ ความจำเป็นในการบริหารจัดการน้ำ" คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนักวิชาการด้านน้ำ นำผลงานวิจัยการบริหารจัดการน้ำของประเทศมาถอดบทเรียนหลังจากปี พ.ศ. 2554 ได้เกิดน้ำท่วมใหญ่แต่ยังประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องมานานถึง 3 ปี เพราะการบริหารจัดการน้ำที่ผิดพลาด ทำให้ต้องปฏิรูปหน่วยงานด้านน้ำให้มีเอกภาพมากขึ้น

          รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานอนุกรรมการวิศวกรรมแหล่งน้ำ วสท. เปิดเผยความคืบหน้ากฎหมายน้ำว่า "ร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำฉบับสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อเดือนที่ผ่านมาแล้ว แต่ในขณะนี้ยังเกิดความสับสนว่าจะใช้ร่าง พ.ร.บ.น้ำ ฉบับไหน เพราะ สนช. ยังไม่ได้ระงับร่าง พ.ร.บ.น้ำ ของกรมทรัพยากรน้ำที่ยื่นมาก่อนหน้านี้ โดยข้อแตกต่างของร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.น้ำ ฉบับ สปช. ภาคประชาชนได้เสนอให้ปฏิรูปหน่วยงานด้านน้ำ แยกหน่วยงานนโยบายออกจากฝ่ายปฏิบัติ เพื่อป้องกันปัญหาการทำงานที่ซ้ำซ้อน ต่างจากร่าง พ.ร.บ.น้ำ ของกรมทรัพยากรน้ำ ที่รวมทุกอย่างเอาไว้ด้วยกัน"

         หลังจากนี้คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา สภานิติบัญญัติแห่งชาติและนักวิชาการด้านน้ำจะผลักดันร่าง พ.ร.บ.น้ำ ฉบับ สปช. ให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบภายในปีนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

NLA-W 003

 arrow2L3 ข่าว Thai PBS clickhere

Read 2634 times
Scroll to top