วันเสาร์, 23 พฤษภาคม 2558 00:00

โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำภาคฤดูร้อน 2558

WShpSmnr 1

          หน่วยกิจการนิสิต งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำภาคฤดูร้อน 2558 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 ของคณะฯ ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 9401 อาคารการเรียนการสอนทางวิศวกรรม (อาคาร 9)

WShpSmnr 2

          โครงการวันนี้ได้รับเกียรติเปิดงานโดย รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  ในขณะที่ อ.ธัญดร ออกวะลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวว่า "โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 ทั้งทางด้านวิชาการและทักษะอื่น ๆ ในการไปฝึกงานกับผู้ประกอบการ การฝึกงานภาคฤดูร้อนเป็นไปตามหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตต้องผ่านการฝึกงานภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง และ 30 วันทำการ เพื่อเป็นการเสริมทักษะให้กับว่าที่วิศวกร ให้สามารถเข้าใจในสาขาวิชาชีพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น กอรปกับบริษัทผู้ประกอบการคาดหวังศักยภาพของนิสิตฝึกงาน เพื่อให้นิสิตสามารถฝึกงานได้อย่างสำเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์ของการฝึกงาน ดังนั้นนิสิตควรมีความพร้อมก่อนไปฝึกงาน" นอกจากนี้ นิสิตที่เข้าปฐมนิเทศยังได้รับทราบเกร็ดความรู้ของการฝึกงานจากรุ่นพี่ที่ผ่านการฝึกงานมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังอีกด้วย

          สำหรับจำนวนนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่พร้อมสำหรับการฝึกงาน ทั้งหมด 496 คน แบ่งเป็นภาควิชาต่าง ๆ ได้ดังนี้
              ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 89 คน
              ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน 49 คน
              ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 43 คน
              ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 95 คน
              ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 91 คน
              ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 81 คน
              และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 48 คน

 arrow2L3 ภาพกิจกรรม clickhere

Read 3866 times
Scroll to top