วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2558 00:00

การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมชลประทาน ประจำปีการศึกษา 2557

IrrEConf58 31

          ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด "การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมชลประทาน ประจำปีการศึกษา 2557" ขึ้น ณ ห้อง 304 อาคารศูนย์เรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

IrrEConf58 25

          การประชุมวิชาการฯ ในวันนี้ ได้รับเกียรติเปิดการประชุมโดย ผศ.ดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน สำหรับรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการประชุมวิชาการฯ ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน กล่าวว่า "การ ประชุมวิชาการวิศวกรรมชลประทานนี้ ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว ในความร่วมมือของภาควิชาวิศวกรรมชลประทานและวิทยาลัยการชลประทาน โดยเป็นเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตชั้นปีที่ 4 ของทั้ง 2 สถาบัน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านวิศวกรรมชลประทาน กระตุ้นการสร้างผลงานวิจัย  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการให้กับนิสิต ทำให้นิสิตได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สู่สาธารณะ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานความคิด สร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์และนำไปสู่ภาคปฏิบัติ ในการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ มีจำนวนหัวข้อโครงงานที่ถูกคัดเลือกมานำเสนอจำนวน 12 โครงงาน ประกอบด้วย โครงงานจากภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน จำนวน 5 โครงงาน วิทยาลัยการชลประทาน จำนวน 5 โครงงาน และมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 โครงงาน"  สำหรับพิธีปิด ได้รับเกียรติจาก นายชลิต ดำรงศักดิ์ อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ปัจจุบันผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำวิทยาลัยการชลประทาน กล่าวปิดการประชุมวิชาการฯ

IrrEConf58 36

          สำหรับรางวัลในการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ มีรางวัลสำหรับผู้นำเสนอ 4 รางวัล คือ รางวัลโครงงานวิศวกรรมชลประทานดีเด่น 2 รางวัล และ รางวัลชมเชย โครงงานวิศวกรรมชลประทาน 2 รางวัล

ผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลโครงงานวิศวกรรมชลประทานดีเด่น ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๆ 5,000 บาท

 IrrEConf58 341. ผู้นำเสนอ: บุษยา โยธาภักดี และ พงศ์สรัญ ชุ่มชัยรัฐน์
    อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.สถาพร เตมีพัฒนพงษา
    หน่วยงาน: ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
    ชื่อผลงาน: ความอ่อนไหวของค่าพารามิเตอร์ภูมิอากาศต่อค่าการใช้น้ำของพืชอ้างอิง
IrrEConf58 84 2. ผู้นำเสนอ: ภควันต์ เสรีรักษ์
    อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ดวงหทัย วิชานนะ
    หน่วยงาน: วิทยาลัยการชลประทาน
    ชื่อผลงาน: การออกแบบเรขาคณิต (Geometric Design) ทางหลวงแนวใหม่สายทางหลวงหมายเลข 3195 บรรจบทางหลวงหมายเลข 32 (ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง) โดยโปรแกรม Auto CAD Civi
 
 รางวัลชมเชย โครงงานวิศวกรรมชลประทาน ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๆ 3,000 บาท
IrrEConf58 154 1. ผู้นำเสนอ: อิทธิชัย อิทธิยาภรณ์ และ ณัฐพล ผะสมเพชร
    อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ
    หน่วยงาน: ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
    ชื่อผลงาน: การเปรียบเทียบการประมาณเชิงพื้นที่ของลุ่มน้ำปิงตอนบนและลุ่มน้ำท่าจีนโดยวิธีการ Co-Kriging
IrrEConf58 125 2. ผู้นำเสนอ: ชวพล คันธวงค์ และ อนุสรณ์ ชิณโคตร
    อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ชวลี เฌอกิจ
    หน่วยงาน: วิทยาลัยการชลประทาน
    ชื่อผลงาน: การศึกษาผลของวัชพืชน้ำร้ายแรงสกุลจอกหูหนู (Salvinia) ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ เพื่อการชลประทาน
          ทางผู้จัดขอขอบพระคุณ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่สนับสนุนเงินรางวัลในการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ เป็นอย่างสูง
arrow2L3 ภาพกิจกรรม clickhere
Read 3604 times
Scroll to top