วันจันทร์, 05 ตุลาคม 2558 00:00

คุณประสิทธิ์ ศรีสุขจร - ปริญญากิตติมศักดิ์

PrasitS

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

          ในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จำนวน 1 ท่าน คือ คุณประสิทธิ์ ศรีสุขจร

         ซึ่งคุณประสิทธิ์ ศรีสุขจร ได้รับอนุมัติ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ผู้ค้นคว้าพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรหลากหลายประเภทให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทย อาทิ ไถบุกเบิก 3 จาน ที่ใช้งานได้ดีในชุดดินกำแพงแสนและสภาพดินเหนียว พรวนเอนกประสงค์เพื่อการบำรุงรักษาตออ้อย ไถสับกลบวัชพืชและใบอ้อยซึ่งสามารถช่วยลดการเผาใบอ้อย ไถระเบิดดินดานทั้งแบบธรรมดาและแบบสั่น เพื่อลดการอัดแน่นของดิน เครื่องปลูกอ้อยที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และพันธุ์อ้อยที่นิยมปลูกภายในประเทศ เครื่องใส่ปุ๋ย รถแทรกเตอร์ล้อสูงสำหรับบำรุงรักษาต้นอ้อย เครื่องปรับระดับผิวดินแบบติดตั้งด้านหน้าและด้านหลังรถแทรกเตอร์ เครื่องสูบน้ำใช้งานร่วมกับรถแทรกเตอร์ รถเทรลเลอร์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ แบบจานหมุนคานหน้าความเร็วสูง เครื่องตัดอ้อยต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ เครื่องคีบอ้อยต่อพ่วงรถตักดินล้อยาง และยังเป็นผู้ริเริ่มนำเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ นวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ ตลอดจนเทคนิคการจัดการโลจิสติกส์เกษตรมาประยุกต์ใช้ ซึ่งล้วนได้รับการยอมรับจากเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลจากทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี ดังคำยกย่องสดุดี ดังนี้

PrasitS 2

คำยกย่องสดุดี
นายประสิทธิ์ ศรีสุขจร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมเกษตร)

          นายประสิทธิ์ ศรีสุขจร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารการจัดการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เริ่มชีวิตการทำงานทางด้านเครื่องจักรกลเกษตรกับบริษัทแองโกล-ไทย จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยรับผิดชอบงานทางด้านช่าง การฝึกอบรมสาธิตการใช้รถแทรกเตอร์ เครื่องจักรกลเกษตร และเครื่องจักรกลหนักในงานเกษตรกรรม หลังจากนั้นได้ออกมาดำเนินกิจการของครอบครัว โดยเป็นผู้ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีกำแพงแสนมอเตอร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อพัฒนาและผลิตเครื่องจักรกลเกษตรตอบสนองผู้ใช้งานอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องจักรกลเกษตรในกระบวนการเพาะปลูกอ้อย
         ตลอดเวลาอันยาวนานกว่า ๔๐ ปี ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเกษตร นายประสิทธิ์ ศรีสุขจร ได้ค้นคว้าพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรหลากหลายประเภทให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทย อาทิ ไถบุกเบิก ๓ จาน ที่ใช้งานได้ดีในชุดดินกำแพงแสนและสภาพดินเหนียว พรวนเอนกประสงค์เพื่อการบำรุงรักษาตออ้อย ไถสับกลบวัชพืชและใบอ้อยซึ่งสามารถช่วยลดการเผาใบอ้อย ไถระเบิดดินดานทั้งแบบธรรมดาและแบบสั่น เพื่อลดการอัดแน่นของดิน เครื่องปลูกอ้อยที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และพันธุ์อ้อยที่นิยมปลูกภายในประเทศ เครื่องใส่ปุ๋ย รถแทรกเตอร์ล้อสูงสำหรับบำรุงรักษาต้นอ้อย เครื่องปรับระดับผิวดินแบบติดตั้งด้านหน้าและด้านหลังรถแทรกเตอร์ เครื่องสูบน้ำใช้งานร่วมกับรถแทรกเตอร์ รถเทรลเลอร์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ ๔ ล้อ แบบจานหมุนคานหน้าความเร็วสูง เครื่องตัดอ้อยต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ เครื่องคีบอ้อยต่อพ่วงรถตักดินล้อยาง และยังเป็นผู้ริเริ่มนำเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ นวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ ตลอดจนเทคนิคการจัดการโลจิสติกส์เกษตรมาประยุกต์ใช้ ซึ่งล้วนได้รับการยอมรับจากเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลจากทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี และในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นายประสิทธิ์ ศรีสุขจร ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ในฐานะผู้ที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประกอบกิจการจนก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม จากผลงานเครื่องปลูกอ้อยแบบโรยท่อนพันธุ์ติดท้ายรถแทรกเตอร์ อันแสดงถึงความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และความเป็นนักค้นคว้าพัฒนาอย่างแท้จริง
         นายประสิทธิ์ ศรีสุขจร เป็นผู้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของหลักวิชาการทางด้านวิศวกรรมเกษตร และเล็งเห็นปัญหาของเกษตรกรและผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลเกษตรในอดีตที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในศาสตร์ด้านวิศวกรรมเกษตร นายประสิทธิ์ ศรีสุขจร จึงได้ให้ความร่วมมือกับคณาจารย์และนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาทิ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ภาควิชาพืชไร่นา สถาบันวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการเครื่องจักรกลเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตอ้อย ทั้งยังสนับสนุนส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้โดยร่วมจัดการฝึกอบรมและเป็นวิทยากรพิเศษถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร นักวิชาการ ผู้ประกอบการเครื่องจักรกลเกษตร มาอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญอาทิ การประชุมวิชาการของ International Society of Sugar Cane Technologists การประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ โครงการฝึกอบรมด้านเครื่องจักรกลเกษตรแก่กลุ่มประเทศโลกที่สามขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรในงานเกษตรกำแพงแสน และการฝึกอบรมแก่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลอีกไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง
          ด้วยความรู้ความสามารถ ความมุ่งมั่น และการอุทิศตนจนประสบความสำเร็จในวิชาชีพ กอปรกับความมีคุณธรรมอันเป็นที่ยอมรับ ของนายประสิทธิ์ ศรีสุขจร ตลอดจนคุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวงการเกษตรกรรมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร แก่นายประสิทธิ์ ศรีสุขจร เพื่อประกาศเกียรติคุณไว้ให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป

arrow2L3ภาพกิจกรรม clickhere

Read 6121 times

Latest from

Scroll to top