Index          
tool-gallery01
มกราคม 2557 (January 2014)
570310-ss 31 มกราคม 2557
ทีมที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาปฏิทินน้ำลุ่มน้ำท่าจีน ณ โครงการชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570207-small 31 มกราคม 2557
นิสิตวิศวกรรมเกษตรคว้า 3 รางวัล จากการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 20
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570204-jobcp 29 มกราคม 2557
กิจกรรมรับสมัครและสัมภาษณ์งานพร้อมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อโอกาศความก้าวหน้าและความสำเร็จกับเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570104-0331-train 24 มกราคม - 31 มีนาคม 2557
โครงการพัฒนาวิชาการ การอบรมการทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ไถจอบหมุน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570122Siwalak 22 มกราคม 2557
ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ และคุณศุภนิษา สุทธิพงษ์ ได้รับอนุสิทธิบัตร เรื่อง "กรรมวิธีการผลิตผลไม้แผ่นอบแห้งเสริมโปรตีน"
[รายละเอียด]
570122-01 20 มกราคม 2557
คณบดีมอบกระเช้าของขวัญขอบคุณคณะกรรมการประจำคณะฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
570122-02 20 มกราคม 2557
บรัษัท เอ็น.เอส.แอล คอนสตรัคชั่น จำกัด เข้ามาให้ข้อมูลบริษัทและเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งวิศวกร สำหรับนิสิตคณะฯ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
                                                                                                                                                                                                                                 
Scroll to top