Index          
tool-gallery01
พฤศจิกายน 2558 (November 2015)
581130CE-EQ 30 พฤศจิกายน 2558
การสัมมนาวิชาการ "รู้เท่าทันแผ่นดินไหวอย่างวิศวกรอาชีพ"
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
581129KingTree 29 พฤศจิกายน 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี ประจำปี 2558
[ภาพกิจกรรม]
581128IrrE 28 พฤศจิกายน 2558
ราตรีชลกร 58
[ภาพกิจกรรม]
581126-18Honda 26-27 พฤศจิกายน 2558
NAGA RAIN3.5 in The 18th Honda Eco Mileage Challenge
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
581126Drone 26 พฤศจิกายน 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีเปิดการแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ ประจำปี 2558
[ภาพกิจกรรม]
581125KUDigital 25 พฤศจิกายน 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมในพิธีเปิดงาน Digital KU Day : Next Step towards a digital University
[ภาพกิจกรรม]
581124France 24 พฤศจิกายน 2558
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับคณะจากประเทศฝรั่งเศส
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
581123FEd 23 พฤศจิกายน 2558
ผู้บริหารร่วมงานวันสถาปนา 11 ปี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
581120KingKaThin 20 พฤศจิกายน 2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
[ภาพกิจกรรม]
581120PanOrient 20 พฤศจิกายน 2558
ทุนการศึกษา Pan Orient ประจำปีการศึกษา 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
581118OEW10 18-21 พฤศจิกายน 2558
วิศวฯ กพส. ร่วมแสดงนิทรรศการในงาน "บนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 10"
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
581118KUEdMK 18-19 พฤศจิกายน 2558
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
581112PLC 12 พฤศจิกายน 2558
วิศวฯ กพส. คว้าแชมป์ประเทศไทย PLC Programming Contest 2015
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
581112-36KUKPS 5 12 พฤศจิกายน 2558
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
[รายละเอียด]

[ภาพกิจกรรม]
581112-36KUKPS 4 12 พฤศจิกายน 2558
อ.ดร.จักกริช พฤกษการ อาจารย์วิศวะ กพส. ร่วม MOU KU-CAT
[รายละเอียด]

[ภาพกิจกรรม]
581112-36KUKPS 3 12 พฤศจิกายน 2558
วิศวะ กพส. ร่วมงานแถลงข่าวงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2558
[รายละเอียด]

[ภาพกิจกรรม]
581112-36KUKPS 2 12 พฤศจิกายน 2558
อาจารย์และนิสิตได้รับรางวัลผลงานดีเด่นในวัน ครบรอบ ๓๖ ปี มก.กพส.
[รายละเอียด]

[ภาพกิจกรรม]
581112-36KUKPS 1 12 พฤศจิกายน 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๓๖ ปี มก.กพส.
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
581110Song 10 พฤศจิกายน 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ชนะการประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2558 และการประกวดการแต่งกายของนิสิตระดับคณะ ครั้งที่ 3/2558
[ภาพกิจกรรม]
581110KUCouncil 10 พฤศจิกายน 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้นำนิสิต มก. "เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ 8
[ภาพกิจกรรม]
581109KUQA 9 พฤศจิกายน 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก. ประจำปีการศึกษา 2557
[ภาพกิจกรรม]
581106KUJP 6 พฤศจิกายน 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีเปิดงาน "เกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์" ประจำปี 2558
[ภาพกิจกรรม]
581106MOU 6 พฤศจิกายน 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
[ภาพกิจกรรม]
581106Jica 6 พฤศจิกายน 2558
อ.ดร.จักกริช พฤษการ กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรการฝึกอบรมของ JICA กับ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
581104KUCong 4 พฤศจิกายน 2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
[รายละเอียด]

[ภาพกิจกรรม]
581103KUCouncil 3 พฤศจิกายน 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบสำนักงานอธิการบดี "เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ 8"
[ภาพกิจกรรม]
581102MOU 2 พฤศจิกายน 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาเกษตรกร ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
[ภาพกิจกรรม]
581102Prasit-Cong 2 พฤศจิกายน 2558
การสัมมนาพิเศษและงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่คุณประสิทธิ์ ศรีสุขจร
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]                                                                                                                                                                                                                                                               
   
Scroll to top