Index          
tool-gallery01
ธันวาคม 2558 (December 2015)
581230Chouw 30 ธันวาคม 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์"
[รายละเอียด]
581225HPNY2016 25 ธันวาคม 2558
โครงการจัดการความรู้ (KM) และขอบคุณบุคลากรประจำปี 2558
[รายละเอียด]
ภาพกิจกรรม: [ทำบุญตักบาตร] [บรรยายให้ความรู้และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ละลายพฤติกรรม] [แข่งกีฬาเปตอง] [งานเลี้ยงขอบคุณฯ]
581224KU-HPNY2016 24 ธันวาคม 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวอวยพรปีใหม่ในงานขอบคุณบุคลากร มก.ประจำปี 2558
[ภาพกิจกรรม]
581223HPNY-CPE 23 ธันวาคม 2558
งานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
581223Bancha-senate 23 ธันวาคม 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
[รายละเอียด]
581222Sindicatum 22 ธันวาคม 2558
พิธีมอบทุนการศึกษา Sindicatum
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
581221GoogleMap 21 ธันวาคม 2558
อ.ดร.จักกริช พฤษการ ต้อนรับคณะจาก Google Map
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
581218Ashim 18 ธันวาคม 2558
Special Seminar with Professor Ashim K.Datta
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
581216Finance 16 ธันวาคม 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายในโครงการสัมมนา เรื่อง "การบริหารการเงินองค์กรและการเงินบุคคล"
[ภาพกิจกรรม]
581214Rice 14 ธันวาคม 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงานในการประชุมเวทีข้าวไทยปี 2558 ภายใต้ชื่อเรื่อง "การปรับตัวด้านการผลิตและการค้าข้าวไทยหลัง AEC "
[ภาพกิจกรรม]
581209KU 9 ธันวาคม 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 4/2558
[ภาพกิจกรรม]
581205King88 5 ธันวาคม 2558
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
581204OWE58 4-10 ธันวาคม 2558
เปิดโลกวิศวกรรม'58 ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2558
[รายละเอียด]
581203King88-honest 3 ธันวาคม 2558
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
581202OPenH 2 ธันวาคม 2558
Open House  เปิดประตูสู่วิทยาเขตกำแพงแสน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
581201KUSch 1 ธันวาคม 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
[ภาพกิจกรรม]
581201IE-curriculum 1 ธันวาคม 2558
การประชุมร่วม คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]                                                                                                                                                                                                                                                               
   
Scroll to top