Index  All Album in Facebook
tool-gallery01
มกราคม 2555 (January 2012)
550130AlumniEngF 30 มกราคม 2555
ทุนการศึกษาสมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[ภาพกิจกรรม]
550128TPM 28 มกราคม 2555
อบรมพิเศษ Total Productive Maintenance (TPM)
[ภาพกิจกรรม]
550126CSR-day 26-27 มกราคม 2555
ศูนย์พลังงานฯ ร่วมแสดงนิทรรศการด้านพลังงานกับ บริษัท กลุ่ม 79 จำกัด ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
[ภาพกิจกรรม]
550125German 25-27 มกราคม 2555
โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ฯ
[ภาพกิจกรรม]
550121IrrE2-trip 21 มกราคม 2555
โครงการเที่ยวไปได้ความรู้ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 - ชลประทาน
[ภาพกิจกรรม]
550121AE42 21 มกราคม 2555
โครงการบรรยายพิเศษเพื่อความรู้สู่วิศวกรรมเกษตร
[ภาพกิจกรรม]
550118Soontaree4-55 18 มกราคม 2555
โครงการสุนทรียสนทนาสัญจรครั้งที่ 2 ตอน บูรณาการทุกภารกิจ เพื่อพิชิตภาระงาน
[ภาพกิจกรรม]
550118MOU 18 มกราคม 2555
MOU เครือข่ายการบูรณาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่อำเภอกำแพงแสน
[ภาพกิจกรรม]
550117SPS-pn1 17 มกราคม 2555
โครงการสัมพันธ์สนทนาบุคลากร ครั้งที่ 1-2555 ตอน จากคนหนึ่ง..ถึงอีกคน
[ภาพกิจกรรม]
550117ku-award55 17 มกราคม 2555
นิสิตวิศวะรับรางวัลผลงานดีเด่นจากมหาวิทยาลัย
[ภาพกิจกรรม]
550114CPE-children 13-15 มกราคม 2555
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้น้อง รร.บ้านสันป่าไร่ จ.ตาก
[ภาพกิจกรรม]
550112VCML11 12-13 มกราคม 2555
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 11 (VCML11)
ภาพกิจกรรม: [Album1] [Album2] [Album3]
550111Kin-hi-pen 11 มกราคม 2555
บูรณาการงานวิจัย "กินให้เป็น"
[ภาพกิจกรรม]
550110EngkpsCom 10 มกราคม 2555
คณบดีมอบกระเช้าดอกไม้แก่ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการประจำคณะฯ
[ภาพกิจกรรม]
550106R-Integration2 6 มกราคม 2555
ประชุมบูรณาการงานวิจัย
[ภาพกิจกรรม]
550106Flood-Proj 6 มกราคม 2555
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วม
[ภาพกิจกรรม]
550105arda 5 มกราคม 2555
นิสิต วศ.เกษตร คว้ารางวัลชมเชย การประกวดการประดิษฐ์ด้านการเกษตร จาก สวก.
[ภาพกิจกรรม]
550104Chuchart55 4 มกราคม 2555
วันชูชาติ ประจำปี 2555
[ภาพกิจกรรม]                                                                                                                                                                                                                                                                
   
Scroll to top