Index  All Album in Facebook
tool-gallery01
มีนาคม 2555 (March 2012)
550330Lect-Meeting-I

30 มีนาคม 2555
ประชุมอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ /55
[ภาพกิจกรรม]

550329OpenHouse 29 มีนาคม 2555
นายกวิน อาวรณ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับรางวัลผลงานดีเด่น ประเภท Mobile
[ภาพกิจกรรม]
550328Strategy 28-29 มีนาคม 2555
สัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมฤศาสตร์ กำแพงแสน
[ภาพกิจกรรม]
550328Merit-mar 28 มีนาคม 2555
กิจกรรมทำบุญใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ ประจำเดือนมีนาคม
[ภาพกิจกรรม]
550325ZES4 25-31 มีนาคม 2555
ค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 4 (ZES#4)
[ภาพกิจกรรม]
550324CPEtrainee sm 24 มีนาคม 2555
โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[ภาพกิจกรรม]
550323Sirikul 23 มีนาคม 2555
รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น-การประชุมสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
[ภาพกิจกรรม]
550323eng-phayao 23 มีนาคม 2555
นิสิต ป.โท วิศวะ ม.พะเยา เชียงราย ดูงานศูนย์พลังงานฯ
[ภาพกิจกรรม]
550323en-mu 23 มีนาคม 2555
นักศึกษา ม.มหิดล ดูงานศูนย์พลังงานฯ
[ภาพกิจกรรม]
550322Uttaradit-Eg 22 มีนาคม 2555
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ดูงานศูนย์พลังงานฯ
[ภาพกิจกรรม]
550321SPS-pn3-55 21 มีนาคม 2555
โครงการสัมพันธ์สนทนาบุคลากร ครั้งที่ 3-2555 ตอน จิตบริการ
[ภาพกิจกรรม]
550321IrrE-Summer 21 มีนาคม 2555
โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ภาคฤดูร้อน 2555 - ชลประทาน
[ภาพกิจกรรม]
550320AchitecKU 20 มีนาคม 2555
นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. ศึกษาดูงานศูนย์พลังงานฯ
[ภาพกิจกรรม]
550319BricomAsia2012 19-23 มีนาคม 2555
Bricom Asia 2012
[ภาพกิจกรรม]
550319Post-trng 19-20 มีนาคม 2555
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4
[ภาพกิจกรรม]
550319STPI 19 มีนาคม 2555
STP&I เข้ารับสมัครวิศวกร
[ภาพกิจกรรม]
550315Guidance 15 มีนาคม 2555
โครงการแนะนำโอกาสทางการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[ภาพกิจกรรม]
550314Thachin 14 มีนาคม 2555
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน เป็นวิทยากรบรรยายการจัดการลุ่มน้ำท่าจีน
[ภาพกิจกรรม]
550312Sport55 12-30 มีนาคม 2555
กีฬาบุคลากรภายใน มก. กพส.
ภาพกิจกรรม: [15มีค55] [19มีค55] [20มีค55] [21มีค55] [22มีค55] [26มีค55] [22มีค55] [27มีค55] [28มีค55] [29มีค55] [30มีค55-1] [30มีค55-2] [30มีค55-3] [30มีค55-4]
550312Direct-CpE 12 มีนาคม 2555
บรรยากาศสัมภาษณ์รับตรงสาขาคอมฯ
[ภาพกิจกรรม]
550310AmbasSweden 10 มีนาคม 2555
คณบดีร่วมต้อนรับคณะทูตด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งประเทศสวีเดน
[ภาพกิจกรรม]
550304EngBK 4 มีนาคม 2555
นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ดูงานศูนย์พลังงานฯ
[ภาพกิจกรรม]
550302Banphang 2 มีนาคม 2555
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ดูงานศูนย์พลังงานฯ
[ภาพกิจกรรม]
550302ChoHeng 2 มีนาคม 2555
วศ.การอาหาร เยี่ยมชมโรงงานชอเฮง
[ภาพกิจกรรม]
550301DutchMill 1 มีนาคม 2555
Dutch Mill เข้ารับสมัครงาน
[ภาพกิจกรรม]                                                                                                                                                                                                                                                                
   
Scroll to top