Index  All Album in Facebook
tool-gallery01
พฤษภาคม 2555 (May 2012)
550530kasetfair-ku 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2555
คณาจารย์และนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นำผลงานแสดงในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2555 ณ มก.บางเขน
[ภาพกิจกรรม]
550529comptrng 29-31 พฤษภาคม 2555
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรและนิสิต - ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
[ภาพกิจกรรม]
550523seminar55cpe 23-25 พฤษภาคม 2555
โครงการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[ภาพกิจกรรม]
550519Vicha 19 พฤษภาคม 2555
รศ.วิชา หมั่นทำการ - กรรมการตัดสินในรายการ วิทยสัปยุทธ์
[ภาพกิจกรรม]
550517Krateeb2 17 พฤษภาคม 2555
บูรณาการงานวิจัย กินให้เป็น - ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ครั้งที่ 2
[ภาพกิจกรรม]
550517cpe-trnng 17 พฤษภาคม 2555
การตรวจเยี่ยมนิสิตฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555 - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[ภาพกิจกรรม]
550516QA-minor 16-18 พฤษภาคม 2555
การประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีการศึกษา 2554
[ภาพกิจกรรม]
550516rmutto5.jpg 16 พฤษภาคม 2555
นิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นำเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5
[ภาพกิจกรรม]
550514Admissions 14 พฤษภาคม 2555
การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2555
[ภาพกิจกรรม]
550510tisi 10 พฤษภาคม 2555
สมอ. เข้าตรวจสอบมาตรฐานโครงการจัดสร้างห้องทดสอบกระจกโครงกรอบอะลูมิเนียมในอาคาร
[ภาพกิจกรรม]
550509NCCIT2012 9 พฤษภาคม 2555
นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8
[ภาพกิจกรรม]
550508FloodWay 8 พฤษภาคม 2555
เวทีเสวนาพื้นที่รับน้ำนอง (Flood Way) จ.นครปฐม
[ภาพกิจกรรม]
550508FloodSmnr 8 พฤษภาคม 2555
เวทีเสวนาการวางแผนแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านอุทกภัย อ.กำแพงแสน
[ภาพกิจกรรม]
550503SecSmnr 3-5 พฤษภาคม 2555
โครงการสัมมนาบุคลากร สำนักงานเลขานุการ ประจำปี 2555
ภาพกิจกรรม: [Album1] [Album2]
550503MUEnv-School 3 พฤษภาคม 2555
ศูนย์พลังงานฯ ต้อนรับนักเรียนโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมของ อบจ.สมุทรสาคร
[ภาพกิจกรรม]
550501IE-Logistics 1 พฤษภาคม 2555
คณะกรรมการสภาวิศวกรตรวจหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
[ภาพกิจกรรม]                                                                                                                                                                                                                                                                
   
Scroll to top