Index  All Album in Facebook
tool-gallery01
ตุลาคม 2555 (October 2012)
551031Dean2 31 ตุลาคม 2555
ผู้สมัครคณบดีแสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ
[ภาพกิจกรรม]
551030Krateep-G 30 ตุลาคม 2555
บูรณาการงานวิจัย เรียนรู้ กินอยู่ให้เป็น - การแข่งขันการทำอาหารพื้นถิ่นเพื่อสุขภาพ ต.กระตีบ
[ภาพกิจกรรม]
551029cpejitarsa 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2555
ค่าย CPE จิตอาสา จ.สุรินทร์
[ภาพกิจกรรม]
551029EngKPS-Awd2 29 ตุลาคม 2555
คณะฯ มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ
[ภาพกิจกรรม]
551027 esta 27 ตุลาคม 2555
นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คว้ารางวัลชมเชยในการแข่งขัน Engineering Student Talent Awards
[ภาพกิจกรรม]
551024Krateep 24 ตุลาคม 2555
บูรณาการงานวิจัย เรียนรู้ กินอยู่ให้เป็น - การอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและโภชนาการ
[ภาพกิจกรรม]
551020KPS-Intgrt-Lakmate 20 ตุลาคม 2555
การบูรณาการเชิงพื้นที่อำเภอกำแพงแสน - พัฒนาระบบการผลิตชุมชนบ้านหลักเมตร
[ภาพกิจกรรม]
551020KPS-Intgrt-AlkalineSoil 20 ตุลาคม 2555
การบูรณาการเชิงพื้นที่อำเภอกำแพงแสน - การจัดการดินเค็มและการปลูกพืชที่เหมาะสม
[ภาพกิจกรรม]
551018Meeting-T2 18 ตุลาคม 2555
การประชุมอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 2-2555
[ภาพกิจกรรม]
551017Meeting-P2-55 17 ตุลาคม 2555
การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 2-2555
[ภาพกิจกรรม]
551016Krateep 16 ตุลาคม 2555
บูรณาการงานวิจัย เรียนรู้ กินอยู่ให้เป็น ครั้งที่ 15
[ภาพกิจกรรม]
551012-27Tsukuba-JP 12-27 ตุลาคม 2555
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรี ณ University of Tsukuba
[ภาพกิจกรรม]
551012Q1 12 ตุลาคม 2555
โครงการพัฒนาเครือข่าย Q อาสามุ่งสู่พืชอาหารปลอดภัยจังหวัดนครปฐม
[ภาพกิจกรรม]
551011Cerebos 11 ตุลาคม 2555
อ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล คว้าทุน เซเรบอส อวอร์ด 2012
[ภาพกิจกรรม]
551011JICA 11 ตุลาคม 2555
ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมของ JICA
[ภาพกิจกรรม]
551011KM-Exch-IrrE 11 ตุลาคม 2555
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
[ภาพกิจกรรม]
551004cpe-somyot 4 ตุลาคม 2555
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เลี้ยงขอบคุณ รศ.ดร.สมยศ เชิญอักษร ผู้ริเริ่มก่อตั้งสาขาวิชาฯ
[ภาพกิจกรรม]
551003KPS-Intgrt-CropSoil 3 ตุลาคม 2555
การบูรณาการเชิงพื้นที่อำเภอกำแพงแสน "พืชและดินกำแพงแสน"
[ภาพกิจกรรม]                                                                                                                                                                                                                                                                
   
Scroll to top