คณะผู้บริหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน)

 
Chouw EngKPSDean2 rz
คณบดี
รศ.ดร.เชาว์  อินทร์ประสิทธิ์
Assoc. Prof. Chouw Inprasit, D.Eng.
       
       
SomchaiD2021 Titipong2017 Hataitep2017 Wanrat2017
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
รองคณบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
รศ.ดร.สมชาย  ดอนเจดีย์  รศ.ดร.ฐิติพงษ์  สถิรเมธีกุล ผศ.ดร.หทัยเทพ  วงศ์สุวรรณ ผศ.ดร.วันรัฐ  อับดุลลากาซิม
Assoc. Prof. Somchai Donjadee, D.Eng.  Assoc. Prof. Thitipong Satiramatekul, Ph.D. Asst. Prof. Hataitep Wongsuwarn, D.Eng. Asst.Prof. Wanrat Abdullakasim, Ph.D.
       
       
Sirunya Exc Benya Exc 
รองคณบดี
ฝ่ายการศึกษาและพัฒนานิสิต
รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนาองค์กร 
ผศ.ดร.สิรัญญา  ทองชาติ รศ.ดร.เบญญา  กสานติกุล  
  Asst. Prof. Siranya Thongchart, D.Eng.   Assoc. Prof. Benya Kasantikul, D.Eng.
       
  

 

     
Pratueang Exc Chaiyapong Exc Sukanya Exc Bunpoat Exc
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมเกษตร
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมชลประทาน
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมการอาหาร
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.ประเทือง  อุษาบริสุทธิ์  ผศ.ดร.ไชยาพงษ์  เทพประสิทธิ์ ผศ.ดร.สุกัญญา   วิชชุกิจ ผศ.บรรพต  กุลสุวรณ
 Assoc. Prof. Prathuang Usaborisut, Ph.D. Asst. Prof. Chaiyapong Thepprasit, D.Eng. Asst. Prof. Sukanya Wichchukit, Ph.D. Asst. Prof. Bunpoat Kunsuwan
       
Preda Exc Varunya Exc Pattarapong Exc
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ดร.ปรีดา  ปรากฏมาก อ.ดร.วรัญญา  อรรถเสนา ผศ.ดร.ภัทรพงษ์  ภาคภูมิ
Asst.Prof. Preeda Prakotmak, Ph.D. Varunya Attasena, Ph.D. Asst.Prof.Pattarapong Pakpoom, D.Eng.
   
  Nonglak Exc   Suwan Exc
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร
ผศ.นงลักษณ์  เล็กรุ่งเรืองกิจ ผศ.ดร.สุวรรณ  หอมหวล
Asst. Prof. Nonglak Lekrungroenggid Asst. Prof. Suwan Homhual, D.Eng.
   
Nipawan Exc Seksan Exc Pawin Exc  Benya Exc2

ประธานโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(ภาคพิเศษ)

ประธานโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ภาคพิเศษ)
ประธานโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
(ภาคพิเศษ)
ประธานโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(ภาคพิเศษ)
ผศ.ดร.นิภาวรรณ   กุลสุวรรณ อ.ดร.เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์ ผศ.ดร.ภวินท์  ธัญภัทรานนท์ รศ.ดร.เบญญา  กสานติกุล
Asst. Prof. Nipawan Kunsuwan, Ph.D. Seksan Mathulaprangsan, Ph.D. Asst. Prof. Pawin Thanpattranon, Ph.D. Assoc. Prof. Benya Kasantikul, D.Eng.
       
    Somkaew exc
    หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
นางส้มแก้ว   อยู่สำราญ
Mrs. Somkaew Yoosamran
       
 
>>ทำเนียบคณะผู้บริหาร
Scroll to top